Rańše powěsće: sobotu, 02.12.2017


Projektowa přirada skontituowana

Projektowa přirada Załožby za serbski lud je so wčera skonstituowała a k wšěm zapodatym próstwam za cyłe lěto a prěnje połlěto 2018 doporučenje wotedała. Cyłkownje 83 projektowych próstwow bě so pruwowało, za přewažnu wjetšinu wupraji so doporučenje spěchowanja. Cyłkowna spěchowanska suma doporučenjow wučini přez 750.000 eurow, wjetšina tutych srědkow poběži do financowanja projektowych managerow, spěchowanja serbskich a WITAJ-pěstowarnjow w Hornjej a Delnjej Łužicy, wudaća časopisow „Katolski Posoł" a „Pomhaj Bóh" a wuměłskeho nawodu lajskich chórow a rejowanskich skupin. Mjez próstwami z pozitiwnym doporučenjom pak su tež nowe projekty, kiž so w tutej formje dotal hišće spěchowali njejsu.


Wo Serbach w Brüsselu

Wot štwórtka do wčerawšeho wotmě w Brüsselu forum europskich mjeńšinowych regionow, na kotrychž so tež Dawid Statnik, předsyda Domowiny wobdźěli. Kaž wón nam wčera zdźěli, su so w Brüsselu wjacore mjeńšinowe regione předstajili, mjez druhim tež Serbja. Statnik porěča před přitomnymi wo aktualnej situaciji we Serbach a wo wažnosći iniciatiwy Minority Safepack. Wčera wobdźěli so wón na wosebitym přednošku, w kotrymž wuradźowachu wo dalšich kročelach nastupajo wabjenja za iniciatiwu.


Aktiwna serbska młodźina

W Jaseńcy wotmě so wčera wječor mjeztym hižo třeći młodźinski forum. Kaž praji hłowna organizatorka, kubłanska referentka Rejzka Krügerjowa, je so forum derje jako zakład za přichodne młodźinske dźěło přiwzał. Lětsa bu mjez druhim młodźinska přirada wutworjena, kiž wobsteji z młodostnych najwšelakorišich serbskich cyłkow. Přirada měła so nětko hišće intenziwnišo z młodostnymi zaběrać a jim při prašenjach po boku być - na přikład při organizowanju zarjadowanjow abo při spěchowanju młodźinskich projektow.


Areal saněrowali

Twarske dźěła dokoławokoło ruiny Mnišeje cyrkwje a pódlanskeje wodarnje su wčera oficialnje dokónčili. Wot lońšeho lěća su wobě historiskej twarjeni wosrjedź Budyskeho stareho města za połdra miliona eurow saněrowali. Nětko móžeja sej wobydlerjo areal za wšelke zarjadowanja wotnajeć. Mniša cyrkej bu wokoło 1240 jako dźěl klóštra Franciskanow natwarjena. Po wulkim wohenju 1598 wosta wona hač do dźensnišeho jako ruina.


Próca so wupłaći

Sakski krajny sejm a sakske ministerstwo za socialne přeprošetej dźensa čestnohamtsce skutkowacych wobydlerjow do Drježdźan. Mjez nimi su tež wosoby z Hornjeje Łužicy kaž Charlotta Helas z Bóšić, kotraž zasadźuje so w tamnišej starowni mjez druhim za hajenje serbskich nałožkow. Tež Hagen Aust z Łaza je přeprošeny. Wón je angažowany sportowc při wuchowanju z wody. Při dźensnišim zetkanju čestnohamtskich mytuja so w krajnym sejmje wosebje wosoby, kotrež zasadźuja so na karitatiwnym a socialnym polu.

posledni raz aktualizowane: 03. hodownika 2017, 13:50 hodź.