Rańše powěsće: póndźelu, 04.12.2017


Slepjanske dźěćetko wužohnowali

W Slepom dožiwi wčera na 150 kemšerjow dwurěčne kemše z wužohnowanjom Slepjanskeho dźěćetka. K tomu je jemu fararka Jadwiga Malinkowa módru šnórku přityknyła, jako znamjo za zemrětych zašłeho lěta. Nimo toho zaspěwa wokalny ansambl "Kólesko". Wužohnowanju přizamkny so wosadne popołdnjo.


Serbja přeprošenje dóstali

Domowina je wot nižozemskeho města Leeuwarden přeprošena, so tam klětu prezentować. Tute město w prowincy Friziskeje budźe klětu Europska kulturna stolica. W běhu lěta změja tam tež wjacore zarjadowanja, z kotrymiž chcedźa tež wo mjeńšinach informować. Kaž praji kulturny referent Domowiny, Clemens Škoda, zaběraja so w Serbskim domje hižo z prašenjom, na kotre wašnje móhli so Serbja tam prezentować. Jedna ideja je wulka sćěnowina z najwšelakorišimi serbskimi napisami, kotrež so tuchwilu zběraja.


20 lět ZSR

Z hłownej zhromadźiznu a swinjorězanjom je Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow sobotu swoje 20-lětne wobstaće woswjećił. Na tym wobdźělichu so tež předewzaćeljo z Delnjeje Łužicy. Do hłownych nadawkow towarstwa liča fachowe ekskursije a kubłanja, ale tež hajenje serbskeje zhromadnosće. Na spočatku měješe zwjazk 1997 dźewjeć čłonow, dźensa je jich 60. Sobuzałožerjej Jan Wjeńk a Mónika Cyžowa staj tež dźensa hišće aktiwnej čłonaj.


Nowu wosadu załoža

Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo započnje swoju strukturnu reformu w Hornjej Łužicy: Přichodnu njedźelu załoži biskop Heinrich Timmerevers nowu Leutersdorfsku wosadu - dotal běchu to tři samostatne wosady Leutersdorf, Habrachćicy-Neugersdorf a Wopaka. Tuchwilu ma Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo hišće 97 wosadow - za dwě a poł lěće pak budźe jich jenož hišće 34. Serbske wosady móhli wot tuteje reformy hakle po lěće 2025 potrjechene być. W Sakskej wuznawa so jenož tři a poł procenta wobydlerjow ke katolskej wěrje.


W Kulowje pytaja podpěraćelow

Kulowske šulske towarstwo prosy wo podpěru swojeje zakładneje a wyšeje šule. Wone je drje za dalše hajenje serbskich nałožkow spěchowanje Załožby za serbski lud dóstało, dyrbi pak 30 procentow wšěch wudawkow same zapłaćić. Tuž namołwja předsydka Daniela Crügerowa w aktualnym Kulowskim tydźeniku, towarstwo přidatnje tež priwatnje spěchować. Na přikład maja so drasty za ptačokwasny program kóžde lěto z wjele dźěłom a tójšto wudawkami zorganizować.


Strukturne wuwiće w Rownom

W Rownom chcedźa strukturnu změnu we Łužicy aktiwnje a kreatiwnje sobupostajować. To je wothłós informaciskeho wječora minjeny pjatk w Rownjanskej wjacezaměrowej hali. Kaž praji wjesny předstejićer Matthias Janisch před něhdźe 60 wopytowarjemi, chcedźa, zo so Rowno dale wuwije a aktraktiwne za žiwjenje wostanje. Tuchwilu nastanje dźěłowa skupina, kiž ma so z konceptom za dalše wuwiće wsy zaběrać. Wulki woznam w Rownom změjetej tež w přichodźe spěchowanje serbskeje rěče a kultury.

posledni raz aktualizowane: 04. hodownika 2017, 08:22 hodź.