Rańše powěsće: wutoru, 05.12.2017


Prěnje zhromadne posedźenje serbskich gremijow

W Budyšinje bě wčera prěnje zhromadne posedźenje načolnych serbskich gremijow. Na žurli Serbskeho domu wuradźowachu serbscy čłonojo Rady Załožby za serbski lud, prezidij Domowiny kaž tež Serbskej radźe Sakskeje a Braniborskeje wo přichodnym zhromadnym dźěle. Wot klětušeho chcedźa so gremije prawidłownje na tajke posedźenja we wulkim kruhu zetkawać.


Štó chce serbske dźiwadło hrać?

Němsko-serbske ludowe dźiwadło pyta dale lajskich hrajerjow za nowu serbsku inscenaciju "Paradiz w dobrej stwě". Kaž zdźěli zamołwita za serbske dźiwadło, Madleńka Šołćic, móžachu na wčerawšim castingu jenož pjeć dobrowólnych zdobyć. Trjebaja pak 15 ludźi wot młodostneho hač do rentnarskeje staroby. Woni maja skupinu turistow hrać. "Paradiz w dobrej stwě" změje srjedź februara premjeru.


Swjedźeń swjateje Borbory pola LEAG

Na swjedźenju swjateje Borbory pola LEAG w Choćebuzu je sej sakski ministerski prezident Stanisław Tilich masiwne inwesticije Zwjazka za strukturnu změnu we Łužicy žadał. Zdobom apelowaše na přichodne němske knježerstwo, ze spušćomnej energijowej politiku dźěłowe městna w regionje wuchować.


Toča dale za kaolinom

Zawod za kaolin w Kamjenej planuje za klětu dalše přepytowanske točenja. Dohromady 140 točenjow su sej předewzali, tak nawoda kaolinownje Helmut Struchtrup. Połojcu toho pak su hižo wotzamknyli. Dokelž pokazaja wšitke proby na kaolin w kmanej kwaliće, chcedźa klětu z wobsedźerjemi wotpowědnych ležownosćow jednać. Składźišćo na arealu napřećo tuchwilneje jamy by dalewjedźenje zawoda a z tym wjace hač 100 dźěłowych městnow za přichod zaručił. Z dowolnosću za wudobywanje liča za tři do pjeć lět.


Budyšin zesylnja wohnjowu woboru

Město Budyšin chce powołansku wohnjowu woboru personelnje zesylnić a technisce wutwarić. Po informacijach z města je to trěbne, dokelž dobrowólne wohnjowe wobory hižo dosć ludźi nimaja. Dobrowólni wobornicy dźěłaja zwonka města a njejsu wodnjo zasadźujomne. Tohodla dyrbi so tež straža zesylnić. Kusk po kusku chce měšćanski zarjad nowych wobornikow přistajić. Zdobom chcedźa w Delnjej Kinje halu twarić, w kotrejž maja so měchi z pěskom, nastroje a dalši material za škit před wulkej wodu składować.


Kedźbu na A 4

Šoferojo maja so dźensa na haćenja na A 4 přihotować. Pola Hermsdorfa pruwuje so twarska substanca při mosće a murjach, kiž zepěraja a před haru škitaja. Kaž krajny zarjad za dróhotwar a wobchad informuje, dyrbja přijězdku a wotjězdku awtodróhi pola Hermsdorfa za chwilu zawrěć. Pruwowanje mostow dyrbi so prawidłownje přewjesć, zo by so wěstota tajkeho twarjenja zaručiła.

posledni raz aktualizowane: 05. hodownika 2017, 07:00 hodź.