Rańše powěsće: srjedu, 10.01.2018


Žadaja sej ličbu wjelkow wobmjezować

Delanska wobydlerska iniciatiwa za wobmjezowanje ličby wjelkow přepoda dźensa w Drježdźanach swoje podpisma. Prezident krajneho sejma Matthias Rößler peticiju přijimuje. Iniciatiwa wobydlerjow z gmejny Ralbicy-Róžant a wokoliny je wjace hač 18.000 podpismow nazběrała. Wona kritizuje, zo rozmnoženje wjelkow rosćenu kulturnu krajinu a plahowarjow skotu wohrožuje. Tohodla žadaja sej, zo so ličba wjelkow redukuje.


Hdyž ptački zaso kwasuja - to SLA ma podźěla

Serbski ludowy ansambl startuje za dobry tydźeń swój nowy ptačokwasny program za dorosćenych. Wón rěka lětsa "Po serbskich slědach". Tekst je spisał Wito Bejmak, hłownu rólu hraje Michał Cyž. Wón poda so podobnje kaž Indiana Jones na swětowu jězbu, po slědach serbskich wupućowarjow na druhe kontinenty. Publikum dožiwi wšelake swětowe kultury w zwisku ze serbskej tematiku - tak hudźbu a reje z Awstralskeje, Ameriki, Labradora a Hawaja, zwjazane do cyłkowneje stawizny. Planowane je jědnaće předstajenjow - tak w Budyšinje, Radworju, Slepom, Chrósćicach, Kulowje a Bukecach. Premjera je 19. januara w Choćebuzu. Paralelnje k tomu startuje dźensa ptačokwasny musical za dźěći pod titulom "Kak je hawron ptači kwas zaspał". Tutón 25 króć w Hornjej a Delnjej Łužicy pokazaja.


Njewšědne fakty pytane wo serbskich nałožkach

Domowina pyta njewšědne a wjesołe fakty wo serbskich nałožkach a wokoło nich, tak mjenowane "fun facts". Třěšny zwjazk je k tomu namołwjeny wot němskeje komisije UNESCO. Pola tuteje komisije steji Domowina z nałožkami Łužiskich Serbow w kołoběhu lěta na lisćinje za imaterielne kulturne herbstwo w Němskej. Zo by wo serbskich nałožkach kaž tež wo tamnych kulturnych formach, kiž su zapisane, wjace znate było, so tute lóštne fakty nětko hromadźa. Pozdźišo maja so wone na internetowej stronje komisije UNESCO wozjewić.


Spěchowanje tež přez sakske ministerstwo móžne

Sakske kultusowe ministerstwo spěchuje tež lětsa zaso projekty domizniskich towarstwow, lajskich chórow a hudźbnych skupinow. Próstwy měli tute hač do 1. februara zapodać. Ministerstwo financuje z tutym programom hač do 50 procentow wudawkow za tajke projekty. Załožba za serbski lud pak njeby směła tute potom hižo podpěrać, tak direktor Jan Budar, dokelž je w tutym padźe dwójne spěchowanje z krajnych pjenjez prawnisce wuzamknjene.


W Hamorje zetkawanski centrum nastawa

W twarjenju swobodneje wyšeje šule w Hamorje nastawa zetkawanski centrum. Tuchwilu tam wokna zatwarjeja a sanitarne připrawy ponowjeja. Zetkawanski centrum ma za wšě generacije wotewrjeny być a budźe tež za zbrašenych bjez zadźěwkow přistupny. Gmejna je za to pjenjezy z wjacorych spěchowanskich programow dóstała.

posledni raz aktualizowane: 10. wulkeho róžka 2018, 08:42 hodź.