Rańše powěsće: wutoru, 06.02.2018


Pytaja najrjeńše jutrowne jejka

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu namołwja zaso do wubědźowanja wo najrjeńše serbske jutrowne jejko. Kaž towarstwo zdźěli, je to lětsa 65. tajke wubědźowanje. Hač do pjatka přichodneho tydźenja móža lajscy wuměłcy swoje kolekcije jejkow w Budyskim Serbskim domje abo w regionalnych běrowach Domowiny a Załožby za serbski lud wotedać. Dobyćerjow mytuja na Wikach serbskich jutrownych jejkow, kotrež su na poslednim februarskim kóncu tydźenja.


Muzejownicy wuměnjeja nazhonjenja

Dźensa zahaji so w Budyšinje třidnjowska konferenca słowjanskich muzejow, towarstwow a organizacijow, kotrež so ze stawiznami Słowjanow w Němskej zaběraja. Hosćićel je spěchowanske towarstwo Serbskeho muzeja. Přizjewjene je 45 zajimcow z 25 wšelakich zarjadnišćow Němskeje. Na programje steja wědomostne přednoški a wuměna nazhonjenjow runje tak kaž móžne přichodne zhromadne dźěło wšelakich muzejow.


Dalši kurs serbšćiny za staršich

Wčera je so w Serbskej zakładnej šuli Budyšin natwarjacy WITAJ-kurs serbšćiny za 15 wobdźělnikow započał. Běchu do toho zakładny kurs wopytali a chcedźa so dale wukmanjeć. Su to přewažnje starši abo wowki a dźědojo, kotrychž dźěći a wnučki chodźa do serbskeje šule abo pěstowarnje. Chcedźa serbsce nawuknyć, zo bychu jim pomhali a ze sympatije za serbšćinu. Rěčny centrum Witaj zarjaduje kursy hižo wjacore lěta, zajim za nje stupa. Tež w Pančicach-Kukowje tuchwilu tajki kurs běži.


Rědkeho hupaka lěpje škitać

W Hućinje je wčera projekt za škit hupaka (němsce Wiedehopf) w Biosferowym rezerwaće UNESCO startował. Hupak ze swojej wulkej pjerjowej hawbu je w lěću pola nas, tu młodźata wulehnje a za čas zymy leći do Afriki. Mjeztym je jara rědki a wohroženy. Wčera su młodźi rangerojo a přirodowa straža zhromadnje ze sobudźěłaćerjemi přirodoškitneje stacije hnězdźenske prózdnjeńcy přihotowali a kerki wurězali. Trěbny material bě dariła wulka zawěsćernja.


Hamor inwestuje do wěstoty při jězoru

Gmejna Hamor chce připrawy, kotrež łamaja žołmy při přibrjohu Bjerwałdskeho jězora pola Hamora, Klětnoho a Delnjeho Wujězda, dołhodobnje za lěpši škit před wichorom přetwarić. Jako prěni krok ma so připrawa w Klětnjanskim přistawje reparować, kotraž bu přez wichor "Herwart" w oktobrje wobškodźena. Nadawk za 22.000 eurow je wčera na posedźenju gmejnskeje rady Hamor firma z Mecklenbursko-Předpomorskeje dóstała. K spočatkej wodosportoweje sezony 1. apryla chcedźa hotowi być.


Bilanca delanskich wobornikow

Dobrowólne wohnjowe wobory gmejny Ralbicy-Róžant su loni 14 zasadźenjow měli. Jónu dyrbjachu lěsny woheń hašeć, šěsć króć škody wichora wotstronić a jónu buchu k wobchadnemu njezbožu wołani. To bilancuja wobornicy w aktualnej gmejnskej nowinje. Gmejna ma pjeć woborow, a za tute přizjewja za lětsa změnu. Kaž je gmejnska rada wobzamknyła, nima hadźicowy wóz za hašenje w přichodźe hižo w Róžeńće stać, ale w Konjecach-Šunowje. Přičina je, zo maja tam wodnjo dosć wobornikow.

posledni raz aktualizowane: 06. małeho róžka 2018, 08:36 hodź.