Rańše powěsće: srjedu, 07.02.2018


Ćeže za ratarjow

Situacija na mlokowych wikach je napjata, dokelž je najwjetši předźěłar mloka w Sakskej płaćizny za mloko wo 3,5 centow znižił. To so tež na hornjołužiskich ratarjow wuskutkuje. Sorabija agrarna AG dóstawa tuchwilu wot drustwoweje mlokarnje w Radebergu hišće 33 centow na kilo mloka - 4-a-poł centa mjenje hač w decembru. Jednaćel Matej Korjenk liči z dalšim spadom - wot 30 centow budźe to za nich jasny minus. Sorabija ma 450 kruwow, a nadźijeja so, zo móža z wuslědkami w rolnistwje straty wurunać. Krabatowy mlokowy swět w Koćinje je w podobnym połoženju, tak jednaćel Tobias Kockert. Wón žada sej jako viceprezident sakskeho zwjazka burow, zo sej towaršnosć žiwidła bóle waži.


Narowne kamjenje

W Rownom ma so połsta historiskich serbskich narownych kamjenjow restawrować a zaso postajić. Nimo toho maja so na kěrchowje puće a trawniki porjeńšić. Ponowjenje płaći wjace hač 62.000 eurow - 80 procentow chce sej gmejna spěchować dać. Tež w Slepom samym chcedźa kěrchow ponowić a porjeńšić. To płaći na 100.000 eurow. Tež za to je so gmejna wo spěchowanje we wysokosći 80 procentow pola programa ILE za wuwiće na kraju požadała. To je wčera gmejnska rada wobzamknyła. W Mułkecach ma so kěrchow tohorunja saněrować, tola koncept za njón hišće njepředleži.


Socialna dźěłarnja

W Njebjelčicach chcedźa socialnu dźěłarnju zaso wožiwić. Po tym zo je Kamjenska kubłanska towaršnosć KaBi njedawno wotnajenske zrěčenje z gmejnu podpisała, chce so nětko tež kubłanska a wukubłanska towaršnosć DPFA na njej wobdźělić. Wčera wječor su so tohodla w Njebjelčicach ze zastupjerjemi gmejny zetkali. Nětko měli dźěłodawarjo kónčiny swoje wočakowanja na nowych sobudźěłaćerjow formulować. Wotpowědne indiwiduelne wukubłanja chcetej kubłanskej towaršnosći potom poskićować. Ze socialnej dźěłarnju chcedźa ludźom, kotřiž su hižo dlěje bjez dźěła, puć wróćo do dźěłowych wikow rubać.


Mjenje ludźi

Gmejna Bukecy je loni dale wobydlerjow zhubiła. Kaž gmejnski zarjad zdźěli, mějachu w Bukecach a wjesnych dźělach kónc lěta 2.290 wobydlerjow, třinaćoch mjenje hač před lětom. Wotpućowanje a přićahi do Bukečanskeje gmejny stej so loni nimale wurunałoj. Bě pak zaso wo tójšto mjenje porodow hač zemrětych, tohodla ličba wobydlerjow dale spaduje.


Jendźelski přełožk

Kniha "Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija", loni wudata wot Jana Malinka, předleži nětko tež jako jendźelski přełožk. Knihu wudałoj stej Concordia University Press a The Wendish Press. Stostronska kniha je wuhotowana z předsłowom Davida Zersena, kiž je hłowny iniciator projekta. Z nim chce tomu přinošować, zo so wěda wo ewangelskich Serbach tež w USA nazornje a kompaktnje posrědkuje.


Skupiny wulosowali

Zamołwići Serbskeho Sokoła su wčera w Budyšinje stafle za 36. Sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny wulosowali. Losował je Tomaš Henčl, zamołwity za integraciju Budyskeho sportoweho zwjazka. 10. měrca hraje 16 mustwow w štyrjoch staflach w Budyšinje w sportowej hali na Třělnišću. Mustwo Sokoła Budyšin je zakitowar titula.

posledni raz aktualizowane: 07. małeho róžka 2018, 09:46 hodź.