Rańše powěsće: wutoru, 13.02.2018


Kulow: Wjeršk pisaneho žiwjenja

Swjedźenski ćah na wčerawšej róžowej póndźeli w Kulowje běše zdobom wjeršk tamnišeje 312. póstniskeje sezony. Nimale sto wobrazow, wot toho 21 wulkich wozow, bě na tysac norow zestajało. Při pućach steješe po trochowanju prezidenta Karnewaloweho towarstwa Matthiasa Glaaba někak 10 000 ludźi. Tež serbske cyłki na přikład z Nowoslic, Sulšec a Noweje Wjeski su so znowa wobdźělili.


Konjecy: Wjelk zaso pobył

W nocy na póndźelu je wjelk znowa šěsć wowcow wowčerja Měrćina Justa w Konjecach zakusał. Je mjeztym 80 wowcow, kiž je Just wjelka dla hižo zhubił. Zamołwity wjelčeho běrowa, kiž posudźuje, hač je woprawdźe wjelk zawinowar, je sebi tež najnowši nadpad hižo wobhladał a wobkrućił. Hakle kónc tydźenja je Just w Sakskich Nowinach pilotowy projekt předstajił. Z přidatnym milinowym grotom nad płotom móhli so wowcy lěpje škitać. Hačrunjež pak bě ministerstwo za wobswět a ratarstwo spěchowanske pjenjezy hižo za januar připrajiło, tak Just, njeje wowčer hač dotal hišće spěchowanje dóstał.


Bukecy: Nowa wěža za cyrkej

Bukečanska wosada chce lětsa cyrkwinsku wěžu wobšěrnje ponowić. Kaž farar Thomas Haenchen zdźěli, so wěža spočatk meje zaroštuje. Hač do nazymy dyrbja tam wobškodźene hrjady wuměnić, z koporom pokrytu hawbu ponowić a wěžu nowu wobarbić. Wo škodach hižo dlěje wědźachu, hakle nětko pak ma wosada trěbne spěchowanske pjenjezy za to. Na Bukečanskej cyrkwinskej wěži je tež signalowa připrawa za lětadła, tutu dyrbja za čas twarskich dźěłow wotšaltować a wutwarić.


Hejnica: Spěwarjo pilnje zwučuja

Wot wčerawšeho je chór 1. Serbskeje kulturneje brigady w Hejnicach, zo by so na přichodne nadawki přihotował. Mjez druhim nazwučuja młodostni w čěskim putniskim městačku repertoir za duchowne koncerty w juniju. Zdobom wuhotuja jutře na popjelnej srjedźe kemše w Hejničanskim klóštrje. W štyrjoch dnjach nazwučuje nimale połsta spěwarjow w chórowym lěhwje telko, kaž na regularnych probach w dźesać tydźenjach, tak nawoda Friedemann Böhme. Štwórtk so chór Budyskeho Serbskeho gymnazija do Łužicy nawróći.


Budyšin: Młodźinski klub bórze nastanje

W nastawacym młodźinskim klubje w Budyskim nutřkownym měsće móža bórze twarić. Po tym, zo je so tomu přizwoliło, rumy za młodźinu wužiwać, maja so nětko wotpowědnje přetwarić. To rjekny Florian Schmidt wot zamołwiteho nošerja "Němska młodźina w Europje". Mjez druhim dyrbi so wjace nuznikow připrawić. Nimo toho ma so hišće rozjasnić, štó wudawki płaći. Konkretny termin za wotewrjenje młodźinskeho kluba njeje hišće jasny.

posledni raz aktualizowane: 13. małeho róžka 2018, 08:39 hodź.