Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 03.03.2021 Rěčny kućik - ličba stupaEin Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - ličba stupa

Přeco zaso zahnězdźa so w spisownej rěči misnjenja. Wustupuja tak husto, zo hižo njenapadnu. Dźensa měnju wobrot, zo ličba něčeho přiwza. Lubi připosłucharjo: Wšojedne, hač potrjechi to ličbu kemšerjow, wobydlerjow města abo něšto druhe - w kóždym padźe móže tuta ličba jenož stupać, chibazo tež přiběrać. Přiwzać móžemy noweho čłona do towarstwa, swójba móže dźěćo přiwzać, dobry poskitk móžemy přiwzać a podobne. W nawopačnym směrje prajimy, zo ličba woteběra abo spaduje, móže so tež pomjeńšić, nic pak wotewzać. Němskej werbaj "zunehmen" a "abnehmen", kotrejž stej tu takrjec kmótřiłoj, matej w serbšćinje rozdźělne wotpowědniki. Wuzwolenje praweho serbskeho słowa wotwisuje wot konteksta, kaž sym hižo runje pokazała. W tutym zwisku bych chcyła hišće dodać dalši woznam, mjenujcy nastupajo wahu. Tak ma prawje rěkać, zo je wona tři kila přibyła (nic: přiwzała) resp. tři kila wotbyła (nic: wotewzała), štož je za kóždu žonu zawěsće wjetše wjeselo.

dr. Anja Pohončowa

________________

Tule móžeće sej awdijo tež hišće raz naposkać:

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
1 mjeń.

srj 03.03.2021 06:30hodź. 01:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/recny-kucik/audio-1680832.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 17. Februar 2021 | 08:13 Uhr