Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 07.04.2021 Rěčny kućik - hra bjez přihladowarjow

Njehladajo tuchwilnych wolóženjow: Pandemije dla je přeco hišće wjele zakazane. Na přikład tež sportowe zarjadowanja z přihladowarjemi. Dypkowe, pokalne a druhe hry wotměłwaja so tohodla w prózdnych stadionach. Němcy praja k tomu "Geisterspiele". Za tute hry móža fanojo sej samo zastupne lisćiki kupić, jako wosobinski sponsoring za te "chude koparske kluby" a podpěru tych "chudych hrajerjow". Swěrni přiwisnicy kupuja sej tuž tak mjenowany "Geisterticket". Dr. Sonja Wölkowa so w tym zwisku praša:

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - hra bjez přihladowarjow (Geisterspiel)

Nimam drje wjele zdaća wo kopańcy, tola to a tamne wo tutej temje tež zhonju. Tak wobkedźbujemy hižo chětro dołho w tutym wobłuku, zo wotměwaja so pandemije dla turněrowe hry w prózdnych stadionach - němsce so na tajke hry praji "Geisterspiele". Za tute hry móža fanojo samo zastupne lisćiki kupić, takrjec jako dobrowólny wopor za swoje mustwo - "Geisterticket" za "Geisterspiel". A kak nětko serbsce z tym wobchadźamy? Su to duchowe hry a tikety duchow? Njeje tak jednore, adekwatny přełožk namakać, a to nic jenož w serbšćinje. Namakała sym na př. ruski přełožk матч без зрителей to rěka hra bjez přihladowarjow. Jendźelsce a francosce so praji, zo je to hra za zawrjenymi durjemi. Myslu sej, zo su to tež za serbšćinu kmane inspiracije. Lisćiki za tajke hry bjez přihladowarjow pak bych mjenowała jako to, štož wone su: sponsorske abo spěchowarske lisćiki, chiba darne lisćiki. A jeli ma woprawdźe při duchach wostać, móžemy snano tež rěčeć wo fantomowych hrach, za kotrež předawaja so fantomowe lisćiki abo tikety.

dr. Sonja Wölkowa

________________

Tule móžeće sej awdijo tež hišće raz naposkać:

Sorbisches Programm