Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 26.09.2012 Schuldenbremse

Hižo před třomi lětami dachu politikarjo do paragrafa 115 Zakładneho zakonja zapisać nowe postajenje, kotrež ma přiběracemu zadołženju a z tym statnemu bankrotej zadźěwać; tute postajenje rěka němsce „Schuldenbremse“. A serbsce? Posłowny přełožk „zadołženske borzdźidło/spinadło“ drje so njehodźi. „borzdźidło“ a „spinadło“ poćahujetej so na něšto konkretne. A werb „spinać“ njebych scyła w přenjesenym zmysle wužiwała. Ale „(za)borzdźić“ kaž tež werbalny substantiw „(za)borzdźenje“ móžu w přenjesenym zmysle wužiwać, wo tym swědči tójšto přikładow w hornjoserbskim digitalnym tekstowym korpusu, na přikład rěka tam: „Woteńdźemy z politiki zadołženja, chcemy wotpowědnje wustawje a europskemu paktej dołh zaborzdźić.“ A jako wotpowědnik za němske „Schuldenbremse“ namakamy tam „program zaborzdźenja dalšeho zadołženja“. Na tamnym boku je wězo móžno werb „zaborzdźić“ wobeńć, potom by móhł serbski wotpowědnik rěkać: „postajenje wo wobmjezowanju zadołženja“, „postajenje wo mjezy zadołženja“ abo skrótka „wobmjezowanje/mjeza zadołženja“. Hač budźe z tutym postajenjom wot lěta 2020 woprawdźe statny etat wurunany, na tym wjele ludźi z prawom dwěluje. Potom sej naši politikarjo snadź nowe programy wumysla, a my móžemy zaso filozofěrować wo nowym serbskim wotpowědniku …