Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 01.02.2017 Přeněmčenje serbšćiny?

Znaty serbski blogger je zaso aktiwny, a w prěnich jeho zapiskach lěta 2017 jewi so přinošk z nadpismom „Iniciatiwa za serbsku serbšćinu", w kotrymž so zwěsći (citat): „dramatiske přeněmčenje serbšćiny". Na zakładźe přikładow, kaž dorostowe myto, kotrež měło po jeho měnjenju być myto za dorost konstatuje wón "nerwowace" wužiwanje adjektiwiskeho přiwěška „-owy" w přełožku němskich zestajenkow. Jedna pak so tu wo serbski (!) sufiks, kiž so runja dalšim we wjazbach rozdźělnych typow za tworjenje nowych wurazow wužiwa. Zo njejsu nowotwórby stajnje „poradźene", pokazuja přikłady kaž modowa přehladka, štož je poprawom přehladka mody, abo tež nutřkowny minister, štož je minister za nutřkowne naležnosće abo tež špundowanski kładźer, kiž je poprawom kładźer špundowanjow. W słowniku noweje leksiki steja wužiwarjej leksikaliske warianty na wuběr, na př. stej to pola němskeje zestajenki „Friedensverhandlungen" měrowe jednanja abo jednanja wo měr. Praktikabelnosće a zrozumliwosće dla rozsudźi so wužiwar hustodosć za krótšu formu. Zasadnje ma tuž serbski blogger prawje, zo so při pytanju za serbskim wotpowědnikom (pře)husto na němskim přikładźe orientujemy - dołhož pak so praktikabelne serbske słowotwórbne modele nałožuja, po mojim měnjenju strach „přeněmčenja serbšćiny" njehrozy.