Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 01.03.2017 Geflügelpest

"Ptača gripa tež serbske wsy docpěła" - tak čitachmy w Serbskich Nowinach wo strašnej chorosći, kotraž so mjeztym tež w našim regionje rozpřestrěwa. Wotpowědne warnowace napisma su so hižo při wjesnych tafličkach přičinili a maja so nětko tež dwurěčnje - potajkim němsce a serbsce wuhotować. Tuž pytachu rěčespytnicy Serbskeho instituta zhromadnje ze serbskim sobudźěłaćerjom wokrjesneho weterinarneho zarjada za wotpowědnymi přełožkami. Němske pomjenowanje "Geflügelpest" je zapisane w Słowniku noweje leksiki jako pjeriznowa mrětwa resp. jako mrětwa pjerizny. W našich kónčinach pak so chorosć předewšěm mjez dźiwimi ptakami rozšěrja, tohodla so na wotpowědnych taflach specifikacija "Wildvogel-Geflügelpest" jewi. Serbsce móžemy prajić, zo je to mrětwa dźiwich ptakow abo tež mrětwa dźiwjeje ptačiny. K škitnym naprawam słuša wutworjenje wěstych pasmow, němsce "Sperrbezirk" abo "Beobachtungsgebiet". Tute móžemy serbsce mjenować zawrjene resp. wobkedźowanske pasmo. Tuž so wšitcy nadźijamy, zo su tute škitne naprawy efektiwne - a zo so epidemija tak spěšnje kaž móžno zaso zahaći.