Rěčny kućik | dnja 12.09.2018 z dr. Anju Pohončowej Tochterfirma

Njedawno dóstach naprašowanje, kak móhli serbsce prajić za němsku „Tochterfirma". Trochu so tutomu prašenju dźiwach, wšak mamy w słowniku noweje leksiki z lěta 2006 někotre namjety zapisane. Chcu pak tola składnosć wužić a so dźensa z tutym prašenjom zaběrać. Pola jedneje tak mjenowaneje „Tochterfirma" jedna so wo předewzaće, kotrež je wurostło z druheje firmy, je samostatne předewzaće, wostanje pak dale z hłownej firmu zwjazane a je jej podrjadowane. W hižo mjenowanym słowniku namakamy wjacore serbske wotpowědniki: dźowkowa/filialna firma, dźowka/filiala/wotnožka firmy. Z dźensnišeho wida bych pak jenož namjetowała wurazy dźowkowa firma, filialna firma a dźowka firmy abo jako nowy namjet koncernowa dźowka. Druhe w słowniku noweje leksiki naličene wotpowědniki skerje něšto druhe woznamjenjeja, na přikład filiala firmy a wotnožka firmy. Tak móže firma měć w druhim měsće filialu, to rěka wotnožku, ale při tym njejedna so wo dźowkowu firmu po koncernowym prawje. Synonymaj za ně. „Tochterfirma" stej „Tochtergesellschaft" a „Tochterunternehmen", kotrejž móžemy mjenować dźowkowa towaršnosć resp. dźowkowe předewzaće.