Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 13.07.2011 Baumarkt

Baumarkt

Njedawno praji znaty, zo dyrbi po swjatoku hišće něšto na twarskim hermanku wobstarać. Lubi mužojo! Stajnje zaso was wobdźiwamy, kak rady sebi tam dojědźeće, štož so němsce „Baumarkt“ pomjenuje, ale twarski hermank to zawěsće njeje! W słowniku steji, zo je to wobchod za twarski material abo tež wobchod za twaršćizny. Dokelž pak jedna so zwjetša wo wjetše předawanišćo, móžemy tež prajić, zo su to wiki, potajkim wiki za twarski material, wiki za twaršćizny abo krótko: twarske wiki. Pomjenowanje wiki wotpowěduje dźělej „Markt“ w němskej zestajence Baumarkt. Wiki pak su něšto hinaše hač hermank, štož je wotpowědnik słowa „Jahrmarkt“ abo „Rummel“. Tam steja skerje karusele a čumpjele, ale twarski material abo graty so njepředawaja. Snano pak wy, lubi mužojo, hnydom direktnje mjena wikow mjenujeće a prajiće, zo dyrbiće hišće k OBI-jej abo k Praktikarjej, a potom stajnje wěmy, dokal chceće.