Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 30.11.2011 Gebiss

Stajnje  zaso  zajimawe  su bjesady na swójbnych swjedźenjach, kotrychž temy wot­wisuja tež wot staroby přitomnych hosći. Njedawno swjećachmy kulojte narodniny, a w rozmołwje dominowachu temy kaž jězby na kuru, lěkowanje abo chorosće.  W tutym zwisku so mje přiwuzna wopraša, kak přełožimy němske słowo  „Gebiss“ do serbšćiny. Je to kusadło, tak steji tež w němsko-hornjo­serbskim słowniku. Kusadło je wotwodźenka wot słowjesa kusać. Njebych pak so ženje ćety abo wuja woprašała, hač je jeje abo jeho kusadło hišće w porjadku, ale skerje, hač ma hišće swoje zuby. A tež serbski zubny lěkar so prawdźepodobnje praša, hač zamóže pacient hišće porjadnje kusać, abo kotry zub jeho boli. Słowo kusadło wužiwa so tuž husto w zwisku ze zwěrjatami, najwjace pisomnych dokładow nadeńdźemy w serbskich wučbnicach za biologiju. W zwisku z čłowjekami nałožuje so skerje pluralowa forma zuby, a tak rěčimy mjez druhim wo kumštnych zubach abo tež wo třećich zubach. Dalša móžnosć je wuraz zubna proteza, wosebje hdyž naruna wona jenož někotre zuby.