Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 20.08.2014 „sylny“ abo „mócny“

Je něchtó sylny abo mócny – a kotre słowo so w kajkim konteksće wužiwa? Z tutej tematiku so dźensa zaběram. Woboje – sylny a mócny – so jako ekwiwalent němskeho kajkostnika „stark“ wužiwa. Na př. so praji, zo je něchtó sylny, dokelž snano intensiwnje trenuje, abo za ma něchtó sylne čuwy, dokelž tójšto znjese. Kofej móže na př. być sylny, štož potom rěka, zo woprawdźe tež za kofejom słodźi a zo ma intensiwny aroma. Kritizujemy na př. tež, hdyž něchtó sylnje za kobołkom abo za alkoholom smjerdźi. W němčinje znajemy pak tohorunja adjektiw „mächtig“, štož je wězo wot substantiwa „die Macht“ serbsce:  móc“ wotwodźene. Něchtó móže być mócny, dokelž ma mocow dosć abo na př. dosć wysoku poziciju a dobre kontakty k wažnym ludźom. Tež čłowjek móže być mócny w zmysle němskeho „kräftig“. Kusk torty móže mócny, dokelž ma telko kalorijow. A skónčnje móžemy tež prajić, zo na př. nazyma z mocu k nam přichwata, a potom je to spěšnje, intensiwnje a hustodosć njenadźicy. W někotrych kontekstach so woboje wužiwa, na př. přiklesk abo aplaws publikuma móže być sylny abo tež mócny. A cyle bjez aplawsa so z wami rozžohnuju, přeju wam rjany dźeń – sylne čuwy a mócny elan!