Podpěra ze stron Zwjazka a krajow Spěchowanske programy po koronje

Poněčim žiwjenje w towarstwach a kulturje po dołhim koronowym sparje zaso wotuća. Zo by so towaršnosć tež prawje spěšnje wudrapała, Zwjazk a kraje tute wožiwjenje spěchuja. Naš reporter Měrćin Wjenk je so wo wšelakich spěchowanskich móžnosćach wobhonił a tutón přehlad zestajił.

Gestapelte Geldmünzen
prawa za wobrazy: dpa

Freischwimmen21

Štó: Załožby za kubłanje z.t.

Freischwimmen21 měri so na towarstwa, institucije, organizacije a tež jednotliwcow, kiž za dźěći a młodostnych zwonkašulske aktiwity poskićuja. Wšojedne hač jedna so wo sportowe towarstwa, hudźbne a rejowanske skupiny abo přirodoškitne stacije. W prěnim rjedźe poskićuje Freischwimmen21 kalender, do kotrehož móža so poskitki po cyłej Němskej zapisać, tak zo maja zajimcy jedne centralne městno, hdźež móža so wobhonić. Zdobom móža so wšitcy, kiž něšto poskićuja, wo 1.500 eurow powabić, zo bychu swoje aktiwity spěšnje nastorčili. Požadanski formular je woprawdźe spěšnje wupjelnjeny. A njetrjeba so tež dokładnje dokumentować, kak su so pjenjezy wužiwali. Krótka rozprawa po akciji dosaha.

________________________________


Hnydomna koronowa pomoc za sportowe towarstwa

Štó: Kraj Sakska, Krajny sportowy zwjazk

Towarstwam, kiž su w krajnym sportowym zwjazku přizjewjene, poskićuje kraj Sakska hnydomnu koronowu pomoc. Hač do 10.000 eurow wob lěto, kiž njetrjebaja so wróćić. Pomoc pak je jenož za towarstwa, kiž su woprawdźe w tajkej financielnej nuzy, zo je jich eksistenca wohrožena. A tole kraj a sportowy zwjazk tež dokładnje pruwujetej, požadanje je tuž tróšku naročniše.

________________________________


Wosebity fonds zwjazka za kulturne zarjadowanja

Štó: Zwjazk

Wosebity fonds zwjazka za kulturne zarjadowanja skići pomoc mjeńšim a wjetšim zarjadowanjam z maksimalnje 2000 wopytowarjemi. Za spěchowanje hlada so wosebje na ličbu wopytowarjow pod normalnymi wuměnjenjemi a na woprawdźitu ličbu wopytowarjow, kiž wotwisuje wot hygieniskeho koncepta. Po wěstym wobličenju ći potom z fondsa hišće jónu, zdźěla samo dwójce telko dadźa, kaž sy přez předaty zastupne lisćiki zasłužił - maksimalnje 100.000 eurow za zarjadowanje. Takle ma so zawěsćić, zo so zarjadowanja tež z mjenje wopytowarjemi wudanja. A nimo toho wobsteji tež zawěsćenje za wjetše zarjadowanja, kiž 80 procentow wudawkow přewozmje, jeli dyrbi so něšto pandemije dla přesunyć abo wotprajić.

________________________________


Dive in

Štó: Kulturna załožba Zwjazka

Za wutwar digitalneho poskitka ma Kulturna załožba Zwjazka swój program Dive in. Tón měri so na nowe koncepty digitalneje zhromadnosće a prezentacije w interneće. Měnjeny njeje z tym prosty livestream, ale inowatiwne wěcy kaž hry a interaktine formaty. To móhła na přikład wustajeńca muzeja być, kiž sej wot doma z wosebitymi nawočemi za wirtuelnu realitu wobhladaš. Zo pytaja so skerje naročniše ideje, widźimy žno na tym, zo so projekty hakle wot 50.000 eurow spěchuja.