Covid-19 a sćěhi w našim regionje Koronawirus - nowosće, zdźělenki a wuwića

Kak wuskutkuje so koronawirus na naše zjawne a kulturne žiwjenje? Wšitke aktualne wuwića a nowosće w zwisku z wirusom zhoniće tule.

Quarantäne Corona-Virus
prawa za wobrazy: Colourbox.de

08.04.2020 8 hodź. | Dalšej woporaj wirusa

W Budyskim wokrjesu bě wutoru popołdnju 222 na korona-wirus pozitiwnje testowanych wosobow. To su wosmjo wjace hač póndźelu. We Wojerowskej hladarni je dalši starc, kiž bě so z wirusom natyknył, zemrěł. Tež w Zhorjelskim wokrjesu je w zwisku z koronowej pandemiju dalša, a to mjeztym pjata, wosoba zemrěła. Při tym jedna so wo 82-lětneho muža, kiž bě hižo do natyknjenja z wirusom chory a kiž póndźelu w chorowni wudycha. W Zhorjelskim wokrjesu maja 182 wobkrućenych padow schorjenja na koronu - sydom wjace hač póndźelu.

07.04.2020 7 hodź. | W Zhorjelskim wokrjesu nahły postup

W Budyskim wokrjesu je tuchwilu 217 na korona-wirus pozitiwnje testowanych wosobow. To su sydomjo wjac, hač dźeń do toho. 465 ludźi je w karantenje. Wosom pacientow hoji so wokomiknje stacionarnje. W Zhorjelskim wokrjesu maja tuchwilu 181 inficěrowanych - to je poměrnje nahły postup wo 14 wosobow porno dnjej do toho. Dwacećo z nich leži z chutnišimi symptomami w chorowni. Šesćo na koronu schorjeni su w Hornjej Łužicy dotal na sćěhach schorjenja zemrěli.

06.04.2020 8 hodź. | Ličba natyknjenych so jenož snadnje powjetšiła

Tež njedźelu je so w Budyskim wokrjesu ličba wot corona-wirusa natyknjenych wosobow dale snadnje powjetšiła. Hač do wječora wozjewi krajny zarjad 207 inficěrowanych. Nimale 500 ludźi je we wokrjesu w karantenje - wjac hač 1.000 ludźi pak smědźeše swoju dotalnu karantenu mjeztym zaso wopušćić. Šěsć wot wirusa natyknjenych ludźi leži tuchwilu w chorowni. W Niskej w Zhorjelskim wokrjesu je wčera štwórta wosoba, 94-lětna, w zwisku z koronu w hladarni starych zemrěła.

06.04.2020 8 hodź. | Wuskutki na turistisku branžu

Feliks Cyž wo branži, kotruž je wot korony runje tak potrjechena kaž mnohe druhe: mjenujce turistiska branža.

03.04.2020 11 hodź. | Korona a nowe financne zrěčenje załožby

Załožba za serbski lud dóstawa pjenjezy wot zwjazka, Braniborskeje a Sakskeje. Tuchwilu něhdźe 18,6 milionow eurow wob lěto a k tomu přińdu hišće wosebite spěchowanja za projekty kaž digitalizaciju. Štó kotry podźěl přewozmje - to rjaduje financne zrěčenje mjez zwjazkom a krajomaj. Tuchwilne, třeće, kónc lěta wuběži. Wo naslědnym so runje jedna. Tola kotre wuskutki ma korona-wirus na tute jednanja?

Dobra powěsć: Wšojedne hač korona abo nic korona: Załožba za Serbski lud trjeba tute nowe financne zrěčenje a na tutym so tež hižo dźěła, zdźěli nam Sakske ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm, kotrež jednanja mjez zwjazkom, Braniborskej a Sakskej koordinuje. Cil je budget, kotryž wotpowěduje potrjebje Załožbje, jenož powšitkownje rěka. Byrnjež tuchwilu mnoho projektow wupadnyło, njeliči direktor Jan Budar z tym, zo změje Załožba za serbski lud na kóncu wobmjezowanjow korona-wirusa dla pjenjezy wyše. Měrćin Wjenk wo tuchwilnym stawje jednanjow za nowe financne zrěčenje Załožby za serbski lud.

Stiftungsrat 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

03.04.2020 10 hodź. | "Budyšenjo sej mjezsobu pomhaja"

Tak rěka pomocna akcija, kiž je nětko zaběžała. Z pomocu tuteje móža ludźo Budyskich wikowarjow, hosćencarjow, zawody a wuměłcow, kiž wo přežiwjenje wojuja, z pjenježnym darom podpěrać. Potrjechenych nadeńdu darićeljo na internetowej stronje www.betterplace.me. Štóž je sam tež wot móžneje inzolwency potrjecheny, móže so do lisćiny zapisać. Dalše informacije, tež k aktualnym spěchowanskim móžnosćam, kiž město skića, namakaće na Budyskej internetowej stronje.

03.04.2020 9 hodź. | Krute postajenja tež za motorsportowcow

Na Kaponicy, na motocrossowej čarje w Jaworje pola Pančic-Kukowa, pokazuja ample dale čerwjenu swěcu. Runja druhim sportowym arealam je wubědźowanišćo MC Jawory po postajenju sakskeho ministerstwa za socialne zawrjene. Potrjecheni su wosebje motorsportowcy, kiž dyrbja so na aktualnu sezonu přihotować. Prěnje wjetše zarjadowanje w Jaworje je 1. meje planowane. Potom ma so na Kaponicy treningowe lěhwo za dźěći přewjesć. 42. ADAC-motocross z němskimi mišterstwami pobočnych wozow steji w terminowej protyce za 10. a 11. oktober.

03.04.2020 8 hodź. | Ličby natyknjenych dale přiběraja

Ličba wot koronawirusa natyknjenych ludźi tež w Hornjej Łužicy přeco hišće přiběra. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, bě wčera nawječor we wokrjesu 193 padow, w Zhorjelskim wokrjesu pak 88. Wosebje potrjechena je mjeńša hladarnja starych ludźi we Wojerowskej wokolinje. W njej su wjacori wobydlerjo a tež personal natyknjeni. Hladarnja ma nětko wulke problemy, dosć hišće strowych hladarjow namakać. Pola Niskeje je wčera 65-lětny natyknjeny muž zemrěł. W Lubiju je strowotniski zarjad wčera fyzioterapeutisku praksu zawrěł, dokelž bu jedna sobudźěłaćerka pozitiwnje testowana.

02.04.2020 9 hodź. | Postajenja podlěšene

Dokelž buchu wčera nětko po cyłej Němskej krute postajenja k škitej přećiwo korona-wirusej podlěšene, wulki dźěl zjawneho žiwjenja znajmjeńša hač do 19. apryla wotpočuje. Z tym je so tež posledna škrička nadźije na zjawne podawki k jutram, kaž na přikład na serbskich křižerjow, rozbiła. Tež wčera wozjewi Budyski krajnoradny zarjad zaso wjac wot wirusa natyknjenych hač dźeń do toho: Wčera bě jich 189 registrowanych padow. K tomu je wutoru we wokrjesu dalši pacient na sćěhi wirusa zemrěł.

Za to pak je tuchwilu w Budyskim wokrjesu poměrnje mało padow zwučeneje influency. Kaž strowotniski zarjad wokrjesa wčera zdźěli, je tuchwilu jenož 28 na influencu schorjenych registrowane. Loni bě jich w Budyskim wokrjesu w samsnym času wjac hač 100. Hladajo pak na cyły prěni kwartal je lětsa tójšto wjac padow influency: Loni bě jich 1.260 padow, a lětsa wjac hač 1.500.


01.04.2020 8 hodź. | Mjezystaw srjedu rano

Nutřkowny minister Roland Wöller je wčera připowědźił katalog pokutnych pjenjez, kotryž wot dźensnišeho płaći. Tak móže njewoprawnjene wopušćenje doma 150 eurow płaćić - při wopyće w starowni abo chorowni hroža 500 eurow pokuty. Policiji je móžno, jako hnydomnu naprawu warnowanski pjenjez hač k 55 euram postajić. Jeničkej wuwzaći stej na porodnej a na paliatiwnej staciji.


31.03.2020 18 hodź. | Mjezystaw wutoru wječor

Sakska je nowu pomocnu akciju startowała: kak a hdźe dóstanu mali předewzaćeljo a samostatni pomoc? Wotmołwy a formular za próstwu namakaće pod adresu www.coronavirus.sachsen.de.

Ličba ludźi, kiž su so z koronawirusom natyknyli, je w Budyskim wokrjesu dale přiběrała. Dźensa bě to 9 wjace hač hišće wčera, nětko je to 180 inficěrowanych. W karantenje je tuchwilu nimale 700 ludźi.

Kaž zdźěli krizowy štab Budyskeho wokrjesa dale, je so wjele gmejnow naprašowało, hač móže so lětsa chodojtypalenje wotměć. Tole hišće rjec njemóža, dokelž njeje jasne, hdy skónči so wukaz za wobmjezowanje wopušćenja domu.

Hakle dźensa bu tutón hač do 20. apryla podlěšeny. We tutym času njeje znajmjeńša dowolene, dom za transport drjewa ke hromadźe chodojtypalenja wopušćić.


31.03.2020 8 hodź. | Mjezystaw wutoru rano

Ličba wot korona-wirusa natyknjenych ludźi tež w Budyskim wokrjesu dale přiběra. Kaž krajny zarjad póndźelu zdźěli, bě jich hač do nawječora 171. W karantenje bě póndźelu nawječor nimale 800 ludźi.

13 natyknjenych je so w běhu zašłeju tydźenjow zaso wustrowiło. Štyri wosoby z Budyskeho wokrjesa běchu wječor korony dla w chorowni.

Kaž wobchadny zwjazk ZVON póndźelu zdźěli, pojědźetej mjez Drježdźanami a Zhorjelcom wot přichodneje njedźele jenož hišće dwě třećinje dotalnych ćahow.

Sakski minister za ratarstwo, Wolfram Günther je póndźelu připowědźił, tydźenske wiki na naměstach zdźěla zaso dowolić. Tak smědźa srjedź tydźenja zaso mobilne předawanske wozy wotewrić. Tute pak smědźa jenož žiwidła a picu za domjacy skót předawać. Nimo toho dyrbi garantowane być, zo steja kupcy dwaj metraj wot so zdalene. Tute wiki pak njejsu wokomiknje žane zetkawanišća ludźi, ale jenož nakupowanišća, tak Günther. Zašły tydźeń běchu so tute wiki po cyłej Sakskej kruće zakazali. Póndźelniše postajenje móhło mjez druhim rěkać, zo budu tež wiki srjedu w Kulowje a pjatk w Rakecach zaso wotewrjene.

30.03.2020 10 hodź. | Mjezystaw póndźelu rano

Ličba inficěrowanych z koronawirusom je w Budyskim wokrjesu hač do wčerawšeho na 168 stupała, to je 20 wjace hač pjatk. Zwěsćene pozitiwne wuslědki potrjechja předewšěm swójbnych (wot) hižo inficěrowanych. Tuchwilu je 741 wosobow w karantenje. Dla wobkrućeneho korona-pada wostanje zakładna šula w Hodźiju dźensa a jutře zawrjena: Wona smě nuzowe zastaranje šulerjow potom zaso wot srjedy poskićeć.

Wčera su wěriwi znowa serbsku katólsku božu mšu w Serbskim rozhłosu słyšeć móhli. Tutu je Ralbičanski farar Šćěpan Delan swjećił. Prědowaše wo temje "Boha so dótknyć" a skónči z namołwu, zo móhli Bohu přinjesć wšo, štož nas starosća: strach před korona-wirusom, a přichod swěta, božeje stwórby a serbskeho naroda. Kemše so zdobom z pomocu wosadneho live na internetowej platformje Youtube přenjesechu, štož je na 500 ludźi sćěhowało. Tež přichodnu njedźelu na Bołmončce wočakuja słucharjow serbske kemše, a to z dekanom Witom Šćapanom. Tež digitalny křižowy puć dekanatneho dušepastyrstwa je so derje přiwzał. Na 30 wosobow je jón wužiło. Dźensa a a štwórtk wječor modli so přez tak mjenowany discord server róžowc. Dokładne wopisanje steji na internetowej stronje Katolskeho Posoła.

W Chróšćanskej wosadźe su firmowanje, kiž bě 26. apryla planowane, wotprajili. Tak steji na internetowej stronje wosady z wozjewjenjemi wčerawšeje njedźele. Pruwuje so móžnosć přepołoženja. Dale poskićuje Bratstwo swjateho Bosćana na wosadnej stronje pomoc samostejacym abo staršim ludźom, na přikład jim nakupować. Zajimcy njech prošu nawjazaja kontakt k Bóskej Hojerjej z Jaseńcy, Bjarnatej Wałdźe z Prawoćic abo Jurjej Špitankej ze Zejic.  

Serbski muzej je tuchwilu za wopytowarjow zawrjeny. Dla wohroženja přez koronawirus so tež žane zarjadowanja w Serbskim muzeju njewotměwaja. To potrjechi w prěnim rjedźe wosebitu wustajeńcu "Jutry w Serbach". Ale tež wjedźenja, dźěłarnički, jutrowne wiki abo jutrowny program su wotprajene. Tež "Kofej w třoch", koncerty a prezentacije - a to wšo hač do 19.apryla. Jutrowna wustajeńca z twórbami Maria Ošiki z Worklec so hač do 17.meje podlěši.

Chorobna kasa AOK plus zjednorja w času corony swój přistup k onlinowym filialam: Zawěsćeni, kiž dotal přistup k tomu njemějachu, móža so nětko tež telefonisce za to registrować dać. Wuměnjenje pak je, zo sće hižo swoje mobilne čisło pola kasy zawostajili. Přez darmotne serwisowe telefonowe čisło 0800- 10 59 000 Was za tutón poskitk přiwzaja - a potom dóstanjeće na swój handy link, kiž Wam wšo dalše rozkładźe. - Onlinowe filiale AOK zmóžnja na přikład digitalnje zrjadować: podłožki za maćerne pjenjezy zapodać, chorobny lisćik za sebje abo schorjene dźěći wotedać, a próstwy za wuswobodźenje wot připłaćenjow.

27.03.2020 8 hodź. | Wšě starobne skupiny potrjechene

W Budyskim wokrjesu je ličba z coronawirusom inficěrowanych na 123 stupała - to je 11 wjac hač dźeń do toho. Tuchwilu je 914 wosobow w karantenje. Wosom schorjenych je so mjeztym wustrowiło. Wokomiknje so we wokrjesu Budyšin třo pacienća profylaktisce w klinice hoja. Strowotniski hamt skedźbnja na to, zo buchu natyknjenja po cyłym wokrjesu přezcyłnje zwěsćene. Potrjechene su wšě starobne skupiny.

15.Mjezynarodny folklorny festiwal wotměje so klětu kónc julija, Europeada w Korutanskej pak hižo měsac do toho. Tuchwilu njeje wotwidźeć, hač a kotre mjezynarodne skupiny móža potom scyła do Łužicy přijěć.

26.03.2020 7 hodź. | Desinfekciske srědki sami zhotowja

W Budyskim wokrjesu je aktualnje 112 wosobow z coronawirusom inficěrowane. To je jědnaće wjace hač dźeń do toho. W karantenje je tuchwilu 845 ludźi. Wosom corona-pacientow je so mjeztym zaso wustrowiło, dwaj so profylaktisce w chorowni hojitej.

Dla falowacych desinfekciskich srědkow su wjacore apoteki započeli, same desinfekciske srědki zhotowjeć - na přikład "Słónčna apoteka" w Biskopicach. Za to trěbny wysokoprocentowski alkohol dodawa jim mjez druhim palencarnja we Wjelećinje. Tam je apotekarka dotal 900 litrow skazała. Tež druhe hornjołužiske lěkarnje dadźa sej mjeztym surowizny z palencarnje pósłać.

25.03.2020 7 hodź. | Čěska hranicy za powołanskich dojězdźowarjow začini

W Budyskim wokrjesu je mjeztym 101 wosoba z coronawirusom inficěrowana -13-će wjace hač dźeń do toho. 775 wosobow je w karantenje.

W boju přećiwo corona-pandemiji Čěska nětko swoje hranicy tež za powołanskich dojězdźowarjow začini. Češa, kiž w Němskej dźěłaja, maja doma wostać abo sej na dźěłowym městnje za dlěši čas kwartěr pytać. Sakska chce čěskim staćanam, kiž tu w strowotnistwje dźěłaja, přiražku 40 eurow wob dźeń płaćić, jeli pola nas wostanu.

24.03.2020 16 hodź. | Křižerske procesiony zakazane

Křižerjo lětsa njepojěchaja. Krajna direkcija Sakskeje je křižerske procesiony zakazała, zdźěli Kajnoradny zarjad Budyšin. Samo jeli budu krute wobmjezowanja wuchoda hač k jutram zaso zběhnjene, płaći tola zakaz zjawnych a priwatnych zarjadowanjow hač do 20.apryla. Hladajo na to njeje zarjadowanje kaž křižerske jěchanje móžno, wopodstatni krajna direkcija rozsud. Njeje znate, hdy je křižerstwo w lětstotkach swojeho traća raz kompletnje wupadnyło - snano dla móra a tež w 30-lětnej wójnje w 17. lětstotku, praji předsyda TCM Jurij Špitank. Tež za čas swětoweju wójnow su křižerjo jěchali.

24.03.2020 8 hodź. | Zahrodnistwa dale wotewrjene

Zahrodnistwa a štomownje, kotrež sami produkuja a sami z rostlinami wikuja, smědźa dale wotewrjene wostać. Tole je sakske knježerstwo hladajo na druhe wobmjezowanja k haćenju pandemije corony wčera skonkretizowało. Kaž rjekny ratarski minister Günther, dźe wo to, zawěsćić zastaranje ze sadom a zeleninu, dokelž je čas wusywa a sadźenja.

23.03.2020 20 hodź. | Ličba snadnje stupała

Ličba inficěrowanych na coronu leži tuchwilu w Budyskim wokrjesu pola 88 - jenož dwě wjace hač njedźelu. Mjeztym je so 5 pacientow zaso wustrowiło. We karantenje je tuchwilu 700 ludźi. Wot wšěch inficěrowanych wokrjesa so aktualnje dwě wosobje w klinice hojitej. W zašłym tydźenju bě w Budyskim wokrjesu prěni corona-pacient Sakskeje zemrěł.

23.03.2020 06 hodź. | Dalše wobmjezowanja

Wot połnocy płaća w Sakskej přiwótřene rjadowanja, štó móže swoju domjacnosć čehodla wopušćić. K tomu słuša puć na a wot dźěła, nakup, puć k lěkarjej, pohib wonka na čerstwym powětře, sam abo maksimalnje pjeć swójbnych zhromadnje.

W boju přećiwo rozpřeztrěwanju korona-wirusa chce knježerstwo w Berlinje postajenje podobnje zakazej kontaktow wobzamknyć. Kanclerka Angela Merkelowa a ministerscy prezidenća krajow dorozumichu so w telefonowej konferency, zo so zetkanja z wjac hač dwěmaj wosobomaj zasadnje zakazaja. Wuwzate z toho su swójby a w domjacnosći žiwe wosoby.

22.03.2020 20 hodź. | Mjezystaw njedźelu

Ličba natyknjenych je so wot soboty na njedźelu w Budyskim wokrjesu wo 11 ludźi powyšiła. Tak je mjeztym 86 schorjenych we wokrjesu. 783 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w karantenje.

Kamjenska chorownja je mjeztym před nuzowej ambulancu stan natwariła, hdźež móža so wosoby ze symptomami wirusa přizjewić.

Kamjenska chorownja hotuje so na schorjenych.
prawa za wobrazy: Krankenhaus Kamenz St. Johannes

Radworska lěkarska praksa dr. Móniki Liznaroweje poskičuje wot jutřišeho paralelnje k rěčnej hodźinje tež wosebitu rěčnu hodźinu přez wideo. Za to měli so pacienća w praksy přizjewić a trjebaja doma handy abo computer z mikrofonom a kameru.

22.03.2020 13 hodź. | Wjace hač 550 ludźi kemšam na Youtube sćěhowało

Znowa zmóžni so dźensa dopołdnja serbskim wěriwym, katólsku božu mšu w rozhłosu słyšeć. Tak wusyłaše Serbski rozhłós znowa serbske kemše, tónkróć z Radworskim wosadnym fararjom Benom Jakubašom. W samsnym času so wone tež na internetowej platformje Youtube ze zwukom a wobrazom přenjesechu. Z pomocu Pětra Klimana so to zmóžni. Wón je so wo livestream a kamerje sam postarał. Přerěznje 550 ludźi bě internetowy poskitk wužiwało.

W času coronawirusa: Boža mša w Radworju z fararjom Benom Jakubašom
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

21.03.2020 20 hodź. | Pokazka: Boža mša jutře zaso přez rozhłós a Youtube

Serbski rozhłós wusyła jutře, njedźelu zaso Božu mšu w serbskej rěči. Farar Beno Jakubaš wita słucharjow wot dźewjećich originalnje ke kemšam. Boža mša hodźi so w rozhłosu, přez DAB+, přez livestream a zdobom tež na internetowej stronje Youtube přijimować. Link namakaće tule. Wusyłanje realizuje so na zhromadnu iniciatiwu Serbskeho rozhłosa a SAEK Budyšin. Z Chrósćic so přichodnu njedźelu žane kemše přez Youtube njewusyłaja.

21.03.2020 16 hodź. | Křižerjo we Wostrowcu njepojěchaja

Zuschauer und Saatreiter im Kloster St.Mariental
prawa za wobrazy: Uwe Walter

392. jutrowne jěchanje we Wostrowcu (Ostritz) lětsa wupadnje. Z tym reaguje tamniša wosada na cyłosakske postajenja, wona sobotu připołdnju zdźěli. Hač pojěchaja lětsa křižerjo serbskich katolskich wosadow, njeje hišće rozsudźene. Znajmjeńša nic oficialnje. Kantorojo a nawodźa serbskich křižerskich procesionow chcedźa so přichodnu srjedu w Pančicach-Kukowje dorozumić a wo dalšich kročelach wuradźować.

21.03.2020 9 hodź. | Tež Chróšćanska starownja zawrjena

Dom swj. Ludmile w Chrósćicach je za wopytowarjow hač na dalše zawrjeny. Tole so sobotu dopołdnja zdźěli. Citat: „Nětko tež pola nas …“

Powšitkowny staw sobotu rano: Po cyłej Němskej je wjac hač 14.000 wot wirusa natyknjenych. 31 ludźi je na to zemrěło, pjatk tež prěnja wosoba z Budyskeho wokrjesa. Wot jutřišeho su tež wšě twarske wiki, kosmetikowe studija, frizerojo a hosćency zawrjene.

20.03.2020 19 hodź. | Mjezystaw pjatk

W Budyskim wokrjesu je mjeztym 55 ludźi wot wirusa natyknjenych. To su sydomjo wjace hač wčera. 581 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w karantenje. Mjeztym 13.957 natyknjenych ličimy w Němskej, 31 ludźi je w zwisku z wirusom zemrěło.

20.03.2020 9 hodź. | Wuskutki corony: Žane kwasy a reje kaž tež starosće nowiny SZ

Tež w serbskich hosćencach su hač k jutram wšitke zarjadowanja wotprajene. W Šunowskej Fabrikskej hospodźe su nimo kwasow a narodnin tež hižo jutrowne reje wotprajili. Dienerjec předewzaće w Nowoslicach je swojich dźěłaćerjow dla strowotneje wěstoty do krótkodźěła pósłało. W Haslowje wostanu durje tohorunja zawrjene. Tež Wawrikec cateringowy swět w Radworju njeposłužuje hač jutram ani jeničke zarjadowanje. Kaž druhdźe tež bě kalender pola wšěch dotal derje pjelnjeny.

Sakske nowiny wuchadźeja wot pjatka w zhusćenej formje. Čitarjo dóstanu Budysku, Kamjensku a Biskopičansku regionalku w jednej nowinje. To samsne płaći za Wojerecy a Běłu Wodu. Kóžde wudaće pak změje dale 24 stronow. Přičina za naprawu je falowacy personal w ćišćernjach. Změna płaći hač do kónca měrca.

19.03.2020 19 hodź. | Mjezystaw štwórtk

Kaž krizowy stab Budyskeho wokrjesa zdźěli, zo přiběra ličba natyknjenych w regionje dale. Tuchwilu je mjeztym 48 ludźi wot wirusa natyknjenych. To je zaso dwanaće potrjechenych wjace hač wčera. 470 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w karantenje. Z tym je ličba porno zašłym dnjam spadnyła. Dale zdźěli krizowy stab Budyskeho wokrjesa, zo je so we workrjesu mjeztym prěni pacient wot wirusa wustrowił. W Němskej ličimy mjeztym 10.999 natyknjenych. 20 ludźi je w zwisku z wirusom zemrěło (žórło: RKI). Dalše wažne informacije Budyskeho wokrjesa namakaće tule.

19.03.2020 12 hodź. | Europeadu na lěto 2021 přestorčili

Dźensa je Domowina informaciju FUEN dóstała, zo su Europeadu tučasneje situacije dla přestorčili. K tomu Clemens Škoda, referent Domowiny a předsyda přihotowanskeho wuběrka „Serbske mustwo na Europeadu”, wupraja: „Smy internje hižo z tutym krokom ličili a witamy rozsud. Strowota ma nětko prioritu. Chcu na tutym městnje rjec, zo sym hordy na puć, kotryž smy jako přihotowacy wuběrk dotal chodźili. Smy so z nowej zestawu rozestajili, nowe wuměnjenja přiwzali a derje zmištrowali.

Za to chcu so wšitkim sobuskutkowacym žónskeho a muskeho serbskeho mustwa, ale tež wšitkim dalšim wobdźělenym a zwólniwym podpěraćelam jara dźakować. Myslu sej, zo mamy dobry fundament za dalše přihoty, kotrež wězo dale pokročuja. Spěchowarjam SERBSKEHO MUSTWA – wosebje Zwjazkowemu ministerstwu nutřkowneho a Załožbje za serbski lud – budźemy próstwu sposrědkować, projekt dale podpěrać - tak zo móžemy projekt po nowym planje 2021 wuspěšnje přewjesć.

Nadźijamy so tež, zo maja ći swěrni fanojo Serbskeho mustwa, kotřiž su sej hižo přenocowanje skazali, móžnosć storno a zo móža swój nóclěh na 2021 přepołožić. Tež Šmitec jězbam, kotřiž su sej chcyli ze serbskimi fanami do Korutanskeje dojěć, přeju wšo dobre a nadźijam so, zo jich firma přichodny čas derje přetraje. Mam nadźiju, zo změjemy za lěto wšitko za sobu a zo budźe zetkanje mjeńšinow w Awstriskej 2021 ćim rjeńše, dokelž sej tučasnje snano wuwědomjamy, kajka drohotna je čłowjeska zhromadnosć. Přeju wšitkim strowotu a Bože žohnowanje!”

Kongres FUEN je rozsudźił wo Europeadźe 2020 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR

19.03.2020 9 hodź. | Situacija na awtodroze so polěpšiła

Nimale dramatiske połoženje na awtodroze A4 před pólskej hranicu je so dźensa w nocy tróšku polěpšiło. Po tym, zo je Pólska wčera w Zhorjelcu přidatne přechody za pěškow a wosobowe awta wočiniła, je kolona čakacych nakładnych awtow nětko jenož hišće něhdźe 40 km dołha a steji hač do Budyšina-wuchod, a nic hač do Hornjeho Wujězda kaž wčera. Strowotniske słužby a techniska pomoc THW, ale tež jednotliwi wobydlerjo su so tež w zašłej nocy zaso wo zastaranje šoferow starali, kotřiž dyrbja hač do połdra dnja na droze čakać. Wot Połčnicy hač do Zhorjelca pak su dale wšitke přijězdy horje na awtodrohu zawrjene.

19.03.2020 8 hodź. | Corona a jutry: zetkanje křižerskich kantorow wotprajene

Dźensniše zetkanje serbskich křižerskich kantorow je wotprajene. Tole zdźěli nam Budyski tachantski farar Wito Šćapan. Hladajo na tuchwilnu situaciju ma so z kóždym kantorom jednotliwje rěčeć. Hišće njejasna je situacija wokoło křižerskich procesionow samych. Rozsud, hač so lětsa scyła pojěcha abo nic, wočakuje Šćapan na nowy tydźeń.

Definitiwnje wotprajene je za to hižo putnikowanje swójbow na pjatej póstnej njedźeli do Róžanta. Tež Bože mšě Wulki abo Ćichi pjatk a na jutrownymaj swjatymaj dnjomaj njeswjeća so po zwučenym wašnju. Hač so lětsa scyła kemše k jutram swjeća, njeje so hišće rozsudźiło. A što budźe lětsa z prěnim swjatym woprawjenjom a firmowanjom, rozsudźi Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo w přichodnych dnjach.

19.03.2020 7 hodź. | Kemše via rozhłós a Youtube

Njedźelniše kemše znowa via Youtube a přez rozhłós
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

Serbski rozhłós wusyła přichodnu njedźelu dalšu Božu mšu w serbskej rěči! Farar Beno Jakubaš wita słucharjow dźewjećich originalnje ke kemšam. Boža mša hodźi so w rozhłosu, přez DAB+, přez livestream a zdobom tež na internetowej stronje Youtube přijimować. Wusyłanje realizuje so na zhromadnu iniciatiwu Serbskeho rozhłosa a SAEK Budyšin. Z Chrósćic so přichodnu njedźelu žane kemše přez Youtube njewusyłaja.

18.03.2020 19 hodź. | Awtodróha so dale haći

Na awtodróze směr Zhorjelc (A4) je přez kontrole při hranicy kopjenje na wjace hač 50 kilometrow hač k wotjězdej ,,Horni Wujězd" rozrostło. Tohodla so mjeztym tež wšitke mjezyležace wujězdki krok po kroku zawrěja. W napřečiwnym směrje je spěšnosć na 100 kmh wobmjezowana, zo bychu so pomocne słužby lěpje k potrjebnym w kopjenju dóstali.

Stau Autobahn A4 Grenze Polen
prawa za wobrazy: Rocci Klein

18.03.2020 17 hodź. | Mjezystaw srjedu

W Budyskim wokrjesu ličba natyknjenych jasnje přiběra. Tuchwilu je mjeztym 36 ludźi wot wirusa natyknjenych. 520 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w kwarantenje. To zdźěli: krizowy stab Budyskeho wokrjesa. Mjeztym 8198 natyknjenych ličimy w Němskej (staw: 15 hodź.).

Nimale wšě priwatne a zjawne zarjadnišća kaž tež wšě zarjadowanja maja so po wčerawšim posedźenju sakskeho kabineta zawrěć respektiwnje wotprajić. To płaći wot dźensnišeho hač do 20. apryla. Wuzamknjene su hosćency w času wot 6 - 18 hodźin a z tym zwisowacy serwis. Dale smědźa předawać - a to nětko tež na njedźelach - wobchody za zežiwidła, apoteki, drogerije, tankownje, banki a lutowarnje, frizerojo, wobchody za nowiny a zwěrječu potrjebu kaž tež twarske a zahrodniske wiki. Dodźerža-li so hygieniske postajenja, tež zarjadnišća strowotnistwa dale dźěłaja, runje tak kaž smědźa to rjemjeslnicy a posłužbarjo. Zawrjene je mjeztym tež wulki dźěl hrajkanišćow - kaž tule w Hrubjelčicach.

Corona: Bild gesperrte Spielplätze
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR

18.03.2020 10 hodź. | Serbski dom a SKI tohorunja zawrjenej

W serbskich institucijach dźěła dźeń a wjace młodych ludźi.
prawa za wobrazy: MDR/Julian Nyča

Po tym, zo je so póndźelu Budyski Serbski dom za zjawny publikum zawrěł, wosta wot wutory připołdnja tež Serbska kulturna informacija (SKI) zawrjena. To potrjechi tež Lodku a biblioteku w Choćebuskim Serbskim domje. Tuta škitna naprawa dla corona-wirusa płaći najprjedy raz hač do 19. apryla. Dale je so w serbskich institucijach wšěm staršim, kiž dyrbja swoje dźěći zawrjenych šulow a pěstowarnjow dla doma dohladować, zmóžniło, wot doma dźěłać resp. so krótkodobnje wot dźěła wuswobodźić dać.

18.03.2020 9 hodź. | Tež olympiada wupadnje

54. olympiada serbšćiny njebudźe kaž předwidźane spočatk apryla, ale wona so přesunje. Přizjewiło je so cyłkownje 83 šulerjow, z nich 31 z Delnjeje Łužicy a 14 wučerjow. Nowy předwidźany termin za olympiadu budźe wot 7. do 9. oktobra na zwučenym městnje we Wodowych Hendrichecach. Tohorunja přesunje so prezentacija delnjoserbskeje web-strony www.dyrdomdej.de, kotraž bě planowana kónc měrca.

17.03.2020 7 hodź. | Mjezystaw wutoru

W Budyskim wokrjesu bě wčera nawječor 20 ludźi wot wirusa natyknjenych. 450 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w kwarantenje. Mjeztym 7272 natyknjenych ličimy w Němskej tuchwilu, 17 ludźi je w zwisku z wirusom zemrěło (žórło: John Hopkins University).

Dla napjateje situacije dla corona-wirusa w Čěskej je Towarstwo přećelow Łužicy w Praze wšitke aktiwity přichodnych tydźenjow wotprajiło. To potrjechi na přikład hłownu zhromadźiznu towarstwa, kaž tež wustajeńcy a přednoški we Łužiskim seminarje a w Libercu. Hač přijědu čěscy přećeljo Serbow kaž hewak k jutram do Łužicy na křižerjow, rozsudźa woni hakle spočatk apryla.

Tež serbske chóry maja ideje, kak so dale schadźuja, bjez to, zo su w jednym rumje. Tak rěkaše najprjedy, zo je chór Lipa swoje proby hač do jutrow wotprajił. Situacija pak je so změniła: Chcedźa dźensa w zwučenym času probu přez live-stream přewjesć - t. r. kóždy doma před ličakom spěwajo.

17.03.2020 6 hodź. | Šulske kuchnje warja zdźěla dale

Byrnjež wot wčera w Sakskej hižo žana regularna šulska wučba njebyła, warja šulske kuchnje zdźěla hišće dale. Pančanska pěstowarnja, kotraž swój wobjed tohorunja ze šule dóstawa, pak je wčera jenož hišće poł telko wobjedow skazała kaž hewak. Pančanska šulska kuchnja tež poskićuje, dźěćom wobjed domoj přiwjesć. Kak dołho wona scyła hišće wari, ma so wšědnje znowa rozsudźić. Podobnje w Ralbicach. Tam nimaja žane kapacity za rozwoženje. Štóž je sej wobjed w šulskej kuchni hižo skazał, měł jón pak online wotskazać, chiba sej sam w kuchni wotewzać. Za šule a pěstowarnje, kotrež zastaruje centralna kuchnja Laola z Połčnicy, poskićuje wona staršim, sej jědź tež domoj skazać.

16.03.2020 13 hodź. | Mjezystaw póndźelu

Zjawne žiwjenje je tež w Hornjej Łužicy dźensa dale woćichnyło. Po dźesatkach su dalše institucije a towarstwa swoje zarjadowanja wotprajili. Dźěćaca a młodźinska farma we Wojerecach je na njewěsty čas zawrjena. Posedźenja gmejnskich radow w Chrósćicach, Njebjelčicach, Pančicach-Kukowje, Ralbicach a Worklecach so w přichodnych tydźenjach tohorunja žane njewotměja. W Radworju drje je gmejnski zarjad jenož hišće telefonisce docpěć, gmejnska rada pak chce so wutoru za tydźeń zetkać, a to we wulkej sportowej hali "Slawija". Po Radworskim sportowym towarstwje hižo kónc tydźenja su nětko tež w Chrósćicach wšitke zwučowanja a treningi wotprajili. Tež serbske chóry kaž "Lipa", "Meja" abo Cyrkwinski chór Chrósćicy su swoje proby wotprajili. Chór "Budyšin" chcyše poprawom kónc tydźenja do Ochranowa do chóroweho lěhwa. 

16.03.2020 10 hodź. | Corona a šulstwo

Kaž wčera hižo zdźělene, je šulska winowatosć tuchwilu za šulerjow a šulerkow zběhnjena. Šulski nawoda w Chrósćicach, Měrko Šmit zdźěli: W šuli dohladuja so 18 dźěći. Srjedu móža so w šuli nadawki za přichodny čas wotewzać. W rjadownjach su za kóždeho šulerja přihotowane nadawkowe pakćiki. Spjelnjene domjace nadawki so njech prošu pjatk, 27.měrca zaso w šuli na wotpowědnym městnje wotpołoža.

Starši před gymnazijom
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR

Budyšin: Takle wupada dźensa před Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumom w Budyšinje. Starši a šulerjo móža sej tam hišće hač do 14 hodź. šulske materialije wotewzać.

16.03.2020 8 hodź. | Dalše zarjadowanja wotprajene

Wot wutory, 17. měrca 2020 su wšitke zarjadowanja Serbskeho ludoweho ansambla dla corona-wirusa wotprajene. Rozsud płaći tuchwilnje hač do 9. apryla. Tež zarjadowanja zwonka ansambla su potrjechene. Wšitke hač dotal kupjene lisćiki so zarunaja. Sobudźěłaćerki při kasy steja zajimcam dale we zwučenych časach k dispoziciji. Lisćiki za předstajenja, kiž so po 11. apryla wotměja, so dale předawaja.

Tež planowana zhromadźizna Njebjelčanskeho hońtwerskeho drustwa pjatk 20. měrca so dla pandemije corony wotpraji. To samsne płaći tež za zhromadźiznu hońtwjerskeho drustwa Konjecy - tohorunja 20. měrca. Lětuša hłowna a wólbna zhromadźizna Maćicy Serbskeje, kotraž dyrbješe być nětko sobotu, dnja 21. měrca na žurli Serbskeho muzeja w Budyšinje, so tohorunja njepřewjedźe, ale na pozdźiši termin přesunje.

Serbski institut zdźěli: Dla rozšěrjenja coronawirusa stej biblioteka a archiw hač na dalše zawrjenej. Wupožčene knihi so podlěšeja hač do 17. apryla. Digitalne poskitki su pod www.serbski-institut.de přistupne.

Tež Ludowe nakładnistwo Domowina je so rozsudźiło, wšitke swoje knižne prezentacije a čitanja wobćežowanjow corona-wirusa dla hač do 19. apryla wotprajić. Nowe terminy so sčasom wozjewja.

16.03.2020 5 hodź. | Dalše sćěhi dla corony na polu łužiskeho sporta

Swoju hrajnu dobu 2019/2020 je wot hnydom Sakski wolejbulowy zwjazk zakónčił a so w rjadach wolejbulistow wo wulke přesłapjenje postarał. Worklečanske mustwo muži bě na nanajlěpšim puću klasu wyše postupić. A tež sportowe zwjazki ze sportowymi družinami, při kotrychž je wobdźělenje jeno mało sportowcow date, a to bjez ćělneho kontakta – na přikład blidotenis – su wšitko wotprajili. W Němskim a Sakskim blidotenisowy zwjazku njehraje so hač do 17. aprila. Přewjesć njesmědźa so hač do kónca šulskeho lěta 2019/2020 tež žane šulerske wubědźowanja. Za 26. měrc planowane wurisanje Wysokoskok z hudźbu we Worklecach njebudźe.

15.03.2020 23 hodź. | Dźensa a jutře wupad ćahow

Po tym, zo njejězdźa corona-krizy dla hižo žane trilex-ćahi do susodneje Českeje, je tež Pólska swoje hranicy zawrěła. Wšitke poprawne ćahi z Drježdźan do Zhorjelca njepojědu a wottam dale tež njepóndźe. To płaći najprjedy raz za přichodne 10 dnjow, móhło pak so tole wo dalše 10 podlěšić. Tež po mjezynarodnych ćarach hižo žane ćahi do wobeju krajow njejězdźa.

15.03.2020 16 hodź. | Serbski šulski centrum dla padow corony wot póndźele zawrjeny

Rückwärtige Ansicht des Sorbischen Gymnasiums in Bautzen.
prawa za wobrazy: MDR/Rica Sturm

Budyšin: Wot póndźele wostanjetaj Serbski šulski a zetkawanski centrum a Powołansko-šulski centrum (BSZ) dla padow corony zawrjenej. To zdźělichu dźensa zamołwići Budyskeho wokrjesa. Wukaz potrjechi mjez druhim wuknjacych Budyskeho Serbskeho gymnazija a šulerjow a šulerki Serbskeje wyšeje šule Budyšin. Tež nuzowe zastaranje so tam njeposkiča! Dalše informacije namakaće tež na stronje Budyskeho wokrjesa (hlej tule) abo pod: www.sorbisches-gymnasium.de.

15.03.2020 10 hodź. | Kemše přez internet a radijo přenjesli

Wěriwym bě dla jónkrótneje situacije w zwisku z wirusom corony dźensa dopołdnju móžno, Božej mši w Radworju kaž tež w Chrósćicach wot doma sćěhować. Tak njewusyłaše jenož Serbski rozhłós live a originalnje wot 9 hodźin z Chrósćic. Runočasnje so kemše tež na internetowej platformje Youtube ze zwukom a wobrazom přenjesechu. SAEK Budyšin bě tutu akciju w Chrósćicach technisce zwoprawdźił. Na 450 ludźi bě sej poskitk chróšćanskeho livestreama na Youtube zaswěćiło. Božej mši w Radworju sćěhowaše něhdźe 200 ludźi přez internet. Ličby tych, kiž su so dźensa před wobrazowkami modlili, su po wočakowanjach samo hišće wyše. Wšako registrowaše platforma jenož ličbu přizjewjenych nastrojow.

Wirus Corony a sćěhi - serbske kemše na Youtube
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

14.03.2020 18 hodź. | Serbske Bože mšě tež na Youtube

Kirche in Radibor
prawa za wobrazy: MDR

Jutřiše serbske kemše w Radworju a Chrósćicach so mjez druhim tež na Youtube streamuja. Tak budźe wěriwym móžne, jutře wot 9 hodźin liturgijam tež wot doma sem sćěhować. Boža mša w Radworju wusyła so tule. adresu. A kemše w Chrósćicach tule.

14.03.2020 16 hodź. | Mjeztym 17 padow corony w Budyskim wokrjesu

W Budyskim wokrjesu registruja mjeztym 17 padow Corony. 300 ludźi je we wokrjesu w kwarantenje. Hač do srjedź tydźenja so rozsudźi, hač so šule, pěstowarnje a horty generelnje zawrěja.

14.03.2020 14 hodź. | Serbska Boža mša jutře w Serbskim rozhłosu

Serbski rozhłós wusyła jutře, njedźelu 15.03.2020 kemše w serbskej rěči! A to wot 9 hodźin. Božej mši, kotraž wusyła so live a originalnje z Chrósćić, móžeće sćěhować přez rozhłós, přez DAB+ a tež přez livestream (internetowe radijo). Sposrědkujće tutu informaciju tež wašim přiwuznym a přećelam dale - wosebje staršej generaciji.

Bože słužby w rozhłosu
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

14.03.2020 13 hodź. | Biskopstwo zdźěli: Wšitke Bože mšě wotprajene

Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je sobotu, 14. měrca 2020, postajił, zo su k zadźěwanju rozšěrjenja corona-wirusa dla hač na dalše wšitke zjawne Bože słužby w cyrkwjach kaž tež wšě druhe cyrkwinske zarjadowanja wotprajene. Njech kóždy sćěhuje, kak w jednotliwych wosadach na to reaguja. Tež ewangelska cyrkej Sakskeje (EVLKS) je wšitke Bože mšě za 15.03.2020 wotprajiła.

Corona a aktualne wuwića - kemše a cyrkej
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

14.03.2020 7 hodź. | Wuwiće a staw: sobotu rano

Coronoweje epedemije dla wot póndźele w sakskich šulach žana wučba njebudźe. Šule pak so najprjedy raz njezawrjeja, zastaranje dźěći ma so zaručić. Za pěstowarnje a žłobiki płaća wosebite rjadowanja. Budyski krajnoradny zarjad je wčera nawječor krisowy stab załožił a Strowotniski zarjad w Budyšinje je doporučił, tež wšitke nabožne zarjadowanja wotprajić. W mnoho městach Hornjeje Łužicy, kaž na přikład w Běłej Wodźe, zawrjeja so zjawne zarjadnišća. Tež Dom Biskopa Bena je wšitke zbytne póstne seminary wotprajił. Za dźensa planowane zetkanje dźěći w Don Boscowym domje we Worklecach tohorunja njebudźe. Budyska chorownja a Wojerowski klinikum namołwjetej ludźi, jenož w nuzowych padach pacientow wopytać. Dokelž je Statne ministerstwo za kulturu a turizm Sakskeje wčera postajiło, zo so tež wšitke zarjadowanja w muzejach wotpraja, je tež Budyski Serbski muzej potrjecheny. Hač do 19. aprila planowane zarjadowanja so njewotměja. To płaći hižo za sobotniši koncert "Folk Songs - Tak klinči swět!" kaž tež za njedźelniši koncert "Spěwy z brunicowych kónčin" žónskeho projektneho chóra pod nawodom Walburgi Wałdźic. Tež NSLDź dyrbi wšitke dalše předstajenja wotprajić.

Wotprajeny je tež koncert SLA a chóra ŁUŽYCA jutře w Choćebuzkej cyrkwi klóštra w Choćebuzu. Cyłkowny Jutrowny kónc tydźenja w Budyšinje ze wšitkimi planowanymi zarjadowanjemi kaž kulenju jejkow na Hrodźišku su wotprajene. Po tym, zo je Čěska wšón wobchad mjez našimaj krajomaj cofnyła, njepojědu tež hižo žane Trilex ćahi z Drježdźan do Zhorjelca a nawopak. Krajnoradny zarjad je přikazał, zo tež wučba we Wokrjesnej hudźbnej šuli w Kamjencu a Budyšinje njebudźe.

13.03.2020 20 hodź. | Zjawne žiwjenje so tež we Łužicy lemi

Po něčim so zjawne žiwjenje tež w Němskej a z tym we Łužicy lemi. Jena słuša sobu k prěnim městam, kiž gastronomiju zakaza, sportnišća a hale kaž tež fitnesowe kluby so wot wutory zawrěja. Wobchody začinja. W Sakskej płaći: šulska winowatosć je zběhnjena. To rěka: dźěći njetrjebaja do šule. Ale: šule su dale wotewrjene za dźěći, kotrychž starši na dźěło dyrbja. Šulske wjednistwa informuja, zo dźěći, kiž doma wostanu, swoje nadawki dóstanu. Na přikład pruwuje Worklečanska šula za swojich šulerjow, po kotrym puću jim najlěpje nadawki sćelu. Tež pěstowarnje su hišće wotewrjene - w běhu tydźenja so dalše rozsudy tworja.

13.03.2020 17 hodź. | Tež dźiwadło reaguje

Wšitke zarjadowanja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Budyšin su wot 14.měrca na zakładźe postajenjow k wotwobaranju corona-wirusa wotprajene.

13.03.2020 6 hodź. | Sport: hry zapadołužiskeho koparskeho zwjazka wotprajene - Europeada budźe

Sportowe wubědźowanja zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su wot wčerawšeho wšitke wotprajene.To potrjechi wšitke hry w teritoriju za dorost, starych knjezow, žony a muži. Pozatk je strach před corona wirusom. Wusadźenje płaći wot wčerawšeho hač do 19 měrca. Potom zamołwići dale rozsudźa. Na krajnej runinje ma so hač dotal dale hrać - potajkim w sakskim koparskim zwjazku.

Nastupajo EUROPEADY 2020 wozjewi organizatoriski komitej, zo tuchwilu zarjadowanje wotprajić abo přesunyć nochcedźa.

12.03.2020 11 hodź. | Łužiskej starowni warnujetej wopytowarjow

Corona-wirus so dale wupřestrěwa, w Budyskim wokrjesu je dotal sydom wobkrućenych padow, po cyłej Sakskej 26. Wosebje strašny je wirus za staršich čłowjekow. Mjeztym zo pola pod 50 lětnymi ani poł procenta wšěch schorjenych njezemrěje, je to pola schorjenych nad 80 lětami nimale 25 procentow, kóždy štwórty potajkim. Prěnje starownje w Němskej tuž hižo žanych wopytowarjow njepřijimuja. A kak wupada we łužiskich starownjach? Měrćin Wjenk je so wobhonił. Přinošk móžeće sej tule naposkać:

Quarantäne Corona-Virus 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

12.03.2020 10 hodź. | Wuskutki Corony na hospodarstwo

Hornjołužiske předewzaća wupřestrěwanje coronoweho wirusa hižo jasnje začuwaja. Kaž nam IHK Drježdźany na naprašowanje zdźěli, pokazaja so prěnje wuskutki wosebje w gastronomiji a turizmje, ale tež we wobłukomaj logistika a wobchad. Tute branže bědźa so přewažnje ze storněrowanjemi. Podukowace zawody maja porno tomu problemy z falowacymi dźělemi z Aziskeje. Eksistencielnje wohrožene pak hišće žane tudyše předewzaće njeje. Budyska agentura za dźěło registruje přiběracu potrjebu nastupajo informacijow ke krótkodźěłu pola hornjołužiskich zawodow. Dźeń a wjace firmow wobhoni so wo móžnosćach a wuměnjenjach za wupłaćenje pjenjez za krótkodźěło přez dźěłowu agenturu. Zwjazkowe knježerstwo bě wutoru přistup k pjenježnym podpěram woložiło. Z tym ma so wupowědźenjam w zwisku z hospodarskimi sćěhami dla coronoweje epidemije zadźěwać.

11.03.2020 9 hodź. | Dla corony: Uniwerzity a šule w Italskej hižo zawrěte

W Europje su Italčenjo tuchwilu najbóle wot wirusa corony potrjecheni. Kajka drje je situacija tam? Dźensa rano je naš moderator Beno Bělk ze Stanijom Krygarjom telefonował. Wón bě so kónc februara poprawom na wukrajny semester do Triesta podał. Nětko přemysluje samo wo tym, hač so přechodnje najprjedy zaso domoj njenawróći. Telefonat ze Stanijom Krygarjom móžeće sej tule naposkać:

11.03.2020 8 hodź. | Nowosće a wuwića wotnětka w tickerju

Wšitke aktualne wuwića a nowosće w zwisku z wirusom corony wotnětka tule wozjewimy.