Prinzessin Roswitha (Karin Ugowski), König Drosselbart (Manfred Krug). 69 min
Prinzessin Roswitha (Karin Ugowski), König Drosselbart (Manfred Krug). Bildrechte: MDR/Progress