Prof. Fricke_Dr. Bressem
Prof. Fricke_Dr. Bressem Bildrechte: TU Chemnitz