Nachrichten & Themen
Mediathek & TV
Audio & Radio
Serbski rozhłósSerbski rozhłósWuhladkoWo nasWo nasSorbisches ProgrammSorbisches Programm

Powěsće Serbskeho rozhłosa

15. smažnika 2024, 23:35 hodź.


Drježdźany: Nowe sudobjo za relikwiju

Na kemšach w Drježdźanskej Dwórskej katedrali prezentuja njedźelu relikwiju biskopa Bena w nowym sudobju. Relikwiar pokazuje na jednym boku tež stilizowaneho swjateho Bena jako syjerja po hrónčku ze serbskeho kěrluša: “Nět njech rosće, štož sy wusył, česćo Boha wjeršneho.” Wo to je so postarał zamołwity za serbske naležnosće Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa, tachantski farar Wito Sćapan. Na njedźelnišich kemšach budźetej tež družce přitomnej. Relikwija swjateho Bena w nowym sudobju budźe w přichodźe w kapałce Dwórskeje katedrale widźeć.


Šule: Wotchadnikow rozžohnowali

W Hornjej Łužicy su pjatk wjacore wotchadne lětniki swoju wotchadničku swjećili. Tak je w Radworju 44 šulerjow a šulerkow w tamnišej “Slaviji” swoje wuswědčenja dóstało. W Šunowskej fabrikskej hospodźe je 15 młodostnych z Ralbičanskeje wyšeje šule kónc šule swjećiło. A z Worklečanskeje wyšeje su so wčera 38 šulerjow a šulerkow rozžohnowali. Kaž nam direktorka Diana Šołćina zdźěli su wšitcy pruwowanja wobstali, dwě šulerce z nich z predikatom "jara derje". Wonej wobdźělitej so na počesćenju 17. junija w Drježdźanach.


Kulow: 400. posmjertne narodniny

Z přednoškom wo historiskej wosobje Krabata zahaji so pjatk w Kulowje třidnjowski swjedźeń, z kotrymž spomina město na 400. posmjertne narodniny Janka Šajatoviča. Sobotu popołdnju poswjeći so na ponowjenym Kulowskim torhošću skulptura, kotraž ma na Krabata dopominać. K tomu postaji so srjedź města wjele metrow dołhe blido, za kotrymž móža wobydlerjo zhromadnje kofej pić. Janko Šajatovič je na stary dny we Wulkich Ždźarach bydlił a bu w Kulowje pochowany.


Šule: Zwiski do słowjanskeho wukraja

Nimale wšitke hornjoserbske šule wudźeržuja styki do słowjanskeho wukraja. To wuchadźa z naprašowanja Serbskeho rozhłosa. Tak maja kubłanišća předewšěm partnerske šule w Čěskej a Pólskej. Serbska zakładna šula w Budyšinje na přikład zhladuje lětsa na 25-lětne partnerstwo ze šulu w čěskim Jablonecu. Porno tomu wudźeržuje Radworska wyša šula styki do Madźerskeje a Serbski gymnazij Budyšin a wyša šula "Michał Hórnik" Worklecy pěstujetej prawidłownu šulersku wuměnu z kubłanišćomaj w Bretoniskej.


Warnoćicy: Wučbna šćežka nastawa

24 šulerkow a šulerjow 10. a 11. lětnikow Serbskeho gymnazija Budyšin a Biskopskeho gymnazija Warnoćicy dźěła tuchwilu na awdijowizuelnej, wjacerěčnej wučbnej šćežce. Wona wobsteji z dźesać stacijow a wěnuje so serbskim slědam w čěskich Warnoćicach. Šulerki a šulerjo koncentruja so při tym předewšěm na časowu dobu wot 1945 do 1950. W nowembrje ma wučbna šćežka za zajimowanych we Warnoćicach přistupna być.


Łužica: Žadaja sej mjenje běrokratije

Mjenje běrokratije a spěšniše přizwolenske jednanja ze stron Europskeje komisije žadaja sej zastupjerjo Łužiskeho kruha. Kaž zdźěli rěčnica zwjazka łužiskich měšćanostow a Grodkowska měšćanostka, Christine Herntier, chcedźa čłonojo gremija docpěć, zo njestanje so Łužica z přěhračkom přewróta, ale z pioněrom strukturneje změny. Łužica ma so tuž z wodźacym regionom za zelenu energiju w Europje stać. Za to chcedźa zastupjerjo Łužiskeho kruha 10. julija w Brüsselu pola komisije EU za swoju wiziju "zeleneje Łužicy" wabić.


Sport: Turněr starych knjezow

Koparjo sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy su wčera wječor doma w Pančicach 26. koparski turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Sokoła dobyli. Klóšterscy koparjo přewinychu zakitowarja titula Ralbičanskich Sokołow z 3:0 a hrajachu přećiwo Njebjelčanam njerozsudnje 0:0. Wobdźělili běchu so jenož tři mustwa.