Ein Mann tippt auf einer Notebook-Tastatur
prawa za wobrazy: colourbox.com

Rěčny kućik | dnja 30.05.2018 z dr. Anju Pohončowej Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Ein Mann tippt auf einer Notebook-Tastatur
prawa za wobrazy: colourbox.com

Škit datow

Wot 25. meje 2018 sem płaći nowa - němsce mjenowana - „Datenschutz-Grundverordnung", z kotrejež pomocu so w našim dźensnišim digitalnym času na wosoby poćahowane daty lěpje škitać maja. Dokelž su wot toho tež serbske institucije potrjechene, je drje na času, so jónu z wotpowědnej terminologiju zaběrać. Serbski wotpowědnik za „Datenschutz" je škit datow resp. datowy škit, za ně. „Datenschutz-Grundverordnung" bych serbsce prosće prajiła zakładne postajenje wo datowym škiće abo zakładne postajenje wo škiće datow. Wotnětka ma so na internetnych stronach wotpowědna „Datenschutzerklärung" wozjewić, w kotrejž so wujasnjeja naprawy towarstwa abo firmy, kak zaruča priwatnu sferu swojich čłonow abo kupcow. Serbsce bych namjetowała za to na přikład zachowanje priwatnych datow, zachowanje priwatneje sfery abo prosće škit priwatnych datow. We wjetšich firmach je samo trjeba postajić „Datenschutzbeauftragten", serbsce zamołwiteho za škit datow. - Zawěsće budu so w přichodnym času tež serbske medije husćišo tutej temje wěnować. Tuž sym wćipna, kotre wurazy so potom w serbšćinje přesadźa.

Starše rěčne kućiki

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.