An den Beinen einen Frau stützen sich die Füße eines Kleinkindes ab.
prawa za wobrazy: IMAGO

Rěčny kućik | dnja 13.02.2019 z dr. Anju Pohončowej Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

An den Beinen einen Frau stützen sich die Füße eines Kleinkindes ab.
prawa za wobrazy: IMAGO

Publikumswirksam

Znajemy w němčinje někotre adjektiwiske zestajenki, kotrychž druhi čłon rěka „wirksam": „vermögenswirksam", „praxiskwirksam", „werbewirksam", „publikumswirksam" atd. W słownikach je jako serbski wotpowědnik za němske „wirksam" zapisany skutkowny; ale tole so w kóždym konteksće njehodźi. Wězo móžu za němske "praxiswirksam" prajić, zo je něšto na praksu resp. w praksy skutkowny, na přikład w praksy skutkowna teorija. Lěpše rozrisanje by snadź było prajić, zo teorija na praksu skutkuje abo zo ma wona, potajkim teorija, praktiski efekt. Němske "publikumswirksam" hodźi so přełožić jako něšto na publikum skutkuje abo něšto je powabny za publikum resp. něšto so publikumej lubi. Za němske "werbewirksam" bych pak prosće prajiła wabjacy (wabjacy slogan). Cyle hinak mam postupować pola němskeho "vermögenswirksam". We wobroće "vermögenswirksame Leistungen" dźe wo tworjenje zamóženstwa. Tohodla by kmany serbski wotpowědnik za to był zamóženstwo tworjaca přiražka abo zamóženstwo přisporjaca přiražka. Widźiće potajkim, zo je w serbšćinje lěpje, pomjenowanje wopisać hač njezrozumliwe słowo wutworić.

Wubrane rěčne kućiki zašłych wusyłanjow smy za was do indeksa zjeli, zo byšće je stajnje zaso wužiwać móhli.

Dyrbiće jenož na slědowacy link kliknyć!

posledni raz aktualizowane: 22. smažnika 2011, 08:39 hodź.