MDR TELEWIZIJA | WUHLADKO | 06.04.2019 | 11:45 hodź. WUHLADKO – aprylske wusyłanje

Zwei Männer
Bildrechte: Sorbisches Kulturarchiv

Bilanca a prominentni hosćo

Dnja 30. měrca zeńdźe so w Chrósćicach něhdźe 190 delegatow ze wšěch župow a čłonskich towarstwow Domowiny na 19. hłownu zhromadźiznu Domowiny. Jako čestni hosćo su so mjez druhim sakski ministerski prezident Michael Kretschmer, čłon Zwjazkoweho sejma Klaus-Peter Schulze a społnomócnjeny Zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny Bernd Fabritius přizjewili. Nimo bilancowanja dotalneho dźěła chcedźa so delegaća tež aktualnym a nowym politiskim wužadanjam wěnować.

Alfred Krawc-Dźěwinski

Wón słušeše k wuznamnym, mjezynarodnje připóznatym filmowym wědomostnikam Němskeje, bě docent na Wysokej šuli za film a telewiziju w Podstupimje-Babelsbergu a je tež dopomhał zrodźenju serbskeho filma. W decembrje 2018 je Alfred Krawc w Berlinje zemrěł. W Łužicy jeho hač do dźensnišeho lědma něchtó znaje. WUHLADKO poda so na slědy jeho dźěłapołneho žiwjenja, kotrež saha wot Łužicy hač do Hollywooda.

20 lět Radijo Satkula

Wusyłanje je mjeztym starše hač wulki dźěl młodych sobudźěłarjow: W aprylu 1999 bě młodźinska redakcija Radija Satkule prěni króć na sćelaku słyšeć. W běhu zašłych 20 lět je wjele młodych Serbow tak prěnje kroki w rozhłosowym žurnalizmje činiło. Za někotrych bu to pozdźišo tež powołanje. A tež tuchwilna generacija Satkularjow je ze zapalom pódla.