Přinošk dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 24.01.2007 Widły

30. wulkeho róžka 2007, 16:22 hodź.

Widły

Što je "Widła"? Słowo njesteji w słownikach a ja sym so z nim njedawno prěni raz zetkała w zwisku z nowej młodźinskej hudźbnej skupinu, kotraž je sej tajke mjeno wuzwoliła. Mi so zda, zo tute mjeno prawje radźene njeje, znajmjeńša nic, jeli mějachu jeho awtorojo na myslach wotpowědnik za němsku Gabel, Mistgabel abo Forke. Snadź chcedźa woni někoho abo něšto na widły wzać abo atakować. Serbski wotpowědnik toho słowa pak steji přeco w formje mnohoty (je tak mjenowany plurale tantum) a ma potajkim rěkać widły – Serbja znaja na přikład hnojowe widły abo synowe widły. Forma mnohoty pokazuje na to, zo je zakład za pomjenowanje předstajenje, zo maja widły wjacore zuby, wobsteja takrjec z wjacorych dźělow. Tež grat, kotryž wužiwamy hromadźe z nožom, ma tradicionalnje pluralowu formu widlički, jěmy z nožom a widličkami. Tu wšak je so mjeztym pod němskim wliwom we wobchadnej rěči zadomiła tež forma widlička, kotraž je samo hižo w słowniku registrowana. Za wulki pendant widličkow pak to njepłaći – móžne su jenož widły.