Powěsće: srjedu, 07.12.2022

07. hodownika 2022, 15:33 hodź.


Pančicy-Kukow/Hórki: Knižnej premjerje

Šulerki a šulerjo Serbskeje zakładneje šule w Pančicach-Kukowje su wutoru na dnju swjateho Mikławša knižnu premjeru "Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo hody swjećili" dožiwili. Čitała je stawiznu awtorka Jěwa-Marja Čornakec. Na Smolic jěchanskim dworje w Hórkach je Lubina Hajduk-Veljikovićowa wčera 40 dźěćom z jeje knihi „Chaos w konjencu“ přečitała. Knižna premjera Ludoweho nakładnistwa bě na adwentničce ponyjoweho kluba. Wšitke dźěći hišće do čitanja na konju sedźachu. Hajduk-Veljikovićowa je druhi dźěl konjaceje knihi jako kriminalku napisała.


Radworska wosada: Swjateho Mikławša spěwali

W Radworskej wosadźe su wutoru zaso dźěći po wsach chodźili, pěstujo tradiciju Mikławša-spěwanja. Hinak hač w tamnych wosadach njespěwaja Radworske dźěći před durjemi wjesnjanow na dnju swjateho Měrćina. W Kulowskej wosadźe wopyta swjaty Mikławš po tradiciji hižo na předednju serbske swójby na wsach. Jako biskop zdrasćeny ma swojich pomocnikow po boku. Swójby witaja swjateho Mikławša ze spěwami a paćerjom, wón ma tež dariki za dźěći.


Wokrjes Budyšin: Mytowani wozjewjene

Wosom młodźinskich iniciatiwow wokrjesa Budyšin dóstanje wosebite myto za swój angažement. Jury wuzwoli tež młodźinske towarstwo w Njebjelčicach, kotrež zasadźuje so za spěchowanje a zdźerženje tradicijow we wsy. Mjez mytowanymi je tež politisce angažowany młodźinski cyłk w Halštrowje, nowy młodźinski klub "Postkosmos" we Wojerecach a młodźinska wohnjowa wobora w Słonej Boršći. Młodźinske myto za angažement spěchuje so přez program "Partnerstwo za demokratiju" kaž tež přez Budysku a Wuchodosaksku nalutowarnju. Klětu w januarje so wone młodźinskim cyłkam přepoda.


Bywše brunicowe jamy: Wjac tempa při wutwarje alternatiwneje energije

Wjace fotowoltaiskich připrawow na něhdyše płoniny brunicy, to žadaše sej njedawno hospodarski minister Robert Habeck. Tež wjac wětrnikow móhli tam stać. Za to je zwjazkowy sejm twarske prawo změnił. Přez to wjeseli so tež energijowy koncern LEAG a widźi w tym šansu swój projekt Gigawatt-factory spěšnišo přesadźić móc. Blisko Hamora planuja tajki kompleks natwarić, kiž produkuje regeneratiwnu energiju.


Łaz: Nadawki za přetwar pěstowarnjow rozdawali

Za přetwar wobeju pěstowarnjow klětu we Łazowskej gmejnje je tamniša gmejnska rada wutoru prěnje nadawki rozdźěliła. Tak maja so dźěći pěstowarnje "Sprjewine myški" w Běłym Chołmcu tež w běhu přetwara na městnje w kontejnerach hladać. Wo to ma so firma ze Židźinoho starać.. Firmje z Kulowa a Wojerec přewzatej přetwar pěstowarnje we wysokosći 250.000 eurow. Za přetwar pěstowarnje we Łazu je so gmejnska rada za Łazowsku twarsku firmu a dalšu z Koblic rozsudźiła.


Nowa Wjeska: "Hody jědu" - 4. stacija

Na 80 ludźi je wutoru na 4. staciju hodowneho mobila "Hody jědu" Němsko serbskeho ludoweho dźiwadła a Serbskeho ludoweho ansambla do Noweje Wjeski přišło. Tam na swjedźenišću čitachu epizodu z knihi Jana Wornarja "Wajchtar trubi". 1999 zemrěty Wornar bě Nowowješćan. Bě to zdobom tež přičina, čehodla su figuru wajchtarja tež do hrački na jewišću zapletli, tak zastupowaca intendanta za serbske naležnosće NSLDź Madlenka Šołćic.