Powěsće: srjedu, 05.04.2023

05. jutrownika 2023, 10:15 hodź.


Drježdźany: Wusud w padźe "Monika" wozjewjeny

W sudniskim jednanju w tak mjenowanym padźe "Monika" wo wužiwanju wobrazoweho motiwa přez Zhorjelski modowy label je wutoru sudnistwo rozsudźiło. Kaž Drježdźanske wyše krajne sudnistwo zdźěli, smě so modowa kolekcija z linolowym wobrazom serbskeje wuměłče Hanki Krawcec z lěta 1974 dale wjesć. Wobraz pokazuje portret młodeje žony. Přećiwo wužiwanju motiwa je dźensa něhdźe 80 lětna portretowana Serbowka skoržiła. Sudnistwo wopodstatni swój rozsud ze swobodu wuměłstwa.


Radwor: Sakski ministerski prezident jejka debił

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je wutoru popołdnju Radworske dwórnišćo inkluzije wopytał. Tam informowaše so wo dźěle tamnišeho towarstwa a Radworskeje staršiskeje iniciatiwy a přihladowaše dźěćom a maćerjam při wóskowanju jutrownych jejkow. Po rozmołwje zwaži so Kretschmer tež sam na debjenje a wóskowaše něhdźe hodźinu zhromadnje ze serbskimi staršimi a dźěćimi jejka w tamnišich rumnosćach dwórnišća.


Budyšin: Jutrowne přihoty

Ze zelenymi girlandami, pisanymi jejkami a kwětkami wupyšene studnje su wutoru w Budyšinje na mjasowych wikach a na hłownym torhošću zjawnosći předstajili. Wotewrjenje zarjadowanja je chór Serbskeje zakładneje šule wobrubił. Tak zanjesechu dźěći serbske, němske a tež čěske štučki. Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt witaše něhdźe sto šulerjow, mjez nimi tež šulerjow z čěskeje partnerskeje šule Polevsko. Cyłe město stej turistiski zwjazk a towaršnosć BBB za jutry wupyšić dałoj. Dwurěčnje popisane jutrowne jejka maja turistow do Sprjewineho města witać. Po třilětnej přestawce bě to prěni raz zaso swjedźenski zazběh do jutrow.


Bóšicy: Nowosće z gmejny

We Łušću so bórze wjesne wobswětlenje wobnowi. K tomu je gmejnska rada Bóšicy wutoru elektrikarskej firmje Heidan z Łuha nadawk přepodała. Hdźe pak maja so nowe lampy dokładnje postajić, maja wobydlerjo sami rozsudźić. Nimo toho informowaše wjesnjanosta Stani Ryćer wo problemach při nuznje trěbnym nowotwarje Njeswačanskeje pěstowarnje. Wona by po tuchwilnym stawje hižo wjac hač jědnaće milionow eurow płaćiła. W meji maja so próstwy wo spěchowanje zapodać. Hač pak so pjenjezy přizwola a kelko, je dospołnje njejasne.


Budyšin: Pomnikowy wuběrk rozpušćeny

Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje je rozpušćeny. Kaž zdźěli Trudla Malinkowa, je so gremij wutoru posledni raz zetkał. Za přičinu rozpušćenja mjenowaše Malinkowa na hłownej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje minjeny měsac, zo su po zwoprawdźenju mnohich projektow aktiwity mjeztym popušćili. Dohromady je gremij, kiž bu 2002 załoženy, 73 projektow wuspěšnje zmištrował. Dalšej přičinje za rozpušćenje stej přestarjenje a woteběraca ličba čłonow wuběrka.


Budyšin: Brigada pyta podpěrarjow

Za předstajenje Zejlerjoweho/Kocoroweho oratorija "Žně" z nahrawanjom za CD pyta chór 1. Serbskeje kulturneje brigady 15 přidatnych tenorow a basow k podpěrje nětčišich brigadnikow. Proby wotměja so na sobotomaj w meji a juniju kaž tež w awgusće w klóštrje Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje a w Budyskej "Krónje". Z předstajenjomaj oratorija "Žně" kónc awgusta so Friedemann Böhme po 26 lětach z wuměłstwoweho nawodnistwa brigady rozžohnuje. Jeho naslědnica Judit Kubicec nastupi zastojnstwo 1. septembra.