Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Budyšin: Štó ma najrjeńše jutrowne jejka?

Na lětušim wubědźowanju wo najrjeńše serbske jutrowne jejko je so dohromady 33 ludowych wuměłcow z 63 kolekcijemi wobdźěliło. Kaž praji Weronika Suchowa wot Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu, su kolekcije z Hornjeje a Delnjeje Łužicy pódla. Tež ze zapada Němskeje abo z Berlina su jutrowne jejka dóšli. Dźensa dopołdnja wuradźuje jury wo najrjeńšich eksponatach. Sobotu do wotewrjenja jutrownych wikow w Budyskim Serbskim domje dobyćerjow wubědźowanja mytuja.


Miłoćicy: Filmaj wo narodnych pomnikach

W Miłoćicach je wčera wječor na 20 ludźi přednoškej Trudle Kuringoweje wo swjatych křižach w Miłoćicach a Wěteńcy sćěhowało. K tomu je Kuringowa filmaj wo narodno-nabožnych pomnikach we wjeskomaj pokazała. Pjatk za tydźeń je wona z hosćom w Róžeńće a powěda wo tamnišich tajkich pomnikach. Wčerawše zarjadowanje bě towarstwo Miłočanska žaba organizowało.


Budyšin: Hišće swobodne městna

W Budyskim studiju SAEK zaběraja so dźěći wot dźensnišeho ze silhuetowym trikowym filmom. Třidnjowski prózdninski poskitk pod hesłom „move to move" je zhromadny projekt ze Serbskim muzejom a fachowcami firmy Mediahaus Kreischa. Nastać ma krótki film, kiž so potom w nowej wosebitej wustajeńcy Serbskeho muzeja pokazuje. Kaž zdźěli Monika Ošikowa wot muzeja, je so horstka dźěći za to přizjewiła. Dźensa móža so pak tež hišće dalše dźěći wot 12 lět na dźěłarničce wobdźělić, tak Ošikowa.


Rowno: Po starym wašnju

W Rownom na tamnišim Njepilic dworje wot wčerawšeho po starej tradiciji pjerjo drěja. Na 20 čłonow tamnišeho towarstwa tam tež dźensa hižo zhromadnje pjerja husycow za poslešća přihotuje. Wot lěta 1999 tutu tradiciju hižo pěstuja. Towarstwo pokazuje na restawrowanym holanskim statoku w Rownom burske žiwjenje, kaž wone něhdy bě.


Smochćicy: Seminary w póstnym času

W Domje biskopa Bena w Smochćicach bě wčera prěni přednošk lětušeho ekumeniskeho póstneho seminara. Tema rjada je lětsa "Cyrkwje a wójna. Dźensa so wo měr postarać". Referenća zaběraja so w dohromady třoch zarjadowanjach z prašenjom, što su cyrkwje k prócowanjam wo měr přinošowali a hač dźensa dosć za to činja. Seminary w póstnym času su zhromadne zarjadowanje Ewangelsko-lutherskeho cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc, Budyskeho dekanata a Towarstwa Cyrila a Metoda.

posledni raz aktualizowane: 20. małeho róžka 2018, 17:59 hodź.