Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


LEAG twari BigBattery w Čornej Pumpje

Energijowy koncern LEAG chce w Čornej Pumpje najwjetši baterijowy składowak Europy natwarić. Předewzaće je wčera dopołdnja swój projekt za to předstajiło. Hoberska baterija ma stać na płoninje 140 króć 20 metrow a zamóže hač do 50 megawattow miliny składować. To su někak 3 procenty wukonliwosće cyłeje milinarnje. LEAG móže z pomocu składowaka jara krótkodobnje přidatnje trěbnu milinu do syće dawać. Projekt, kiž ma być za połdra lěta zakónčeny, płaći někak 25 milionow eurow.


Kandidaća za Załožbowu radu z Delnjeje Łužicy

W Choćebuzu je so wčera 12 kandidatkow a kandidatow za nowu Załožbowu radu z Delnjeje Łužicy předstajiło. Tući chcedźa so za wutwarjenje Witaj-projekta na šulach a za spěchowanje rěčnych rumow kaž tež šěroki serbski poskitk zwonka šulow zasadźić. Nimo toho žadaja sej kandidaća fairne rozdźělenje srědkow mjez Delnjej a Hornjej Łužicu - hladajo na knihi, CD-je, filmy a dalše materialije. Delnjoserbscy zastupjerjo w Załožbowej radźe wola so 23. januara.


Kompjuterowa hra "Krabat" bórze tež jendźelsce

Kompjuterowa hra "Krabat a potajnstwo serbskeho krala" ma klětu tež w jendźelskej rěči wuńć. Tučasnje so wotpowědna werzija w probowej fazy projektneje skupiny "Rapaki" wuspyta. Hra ma potom kónc februara z jendźelskimi tekstami w Appstorach k dispoziciji stać, tež dalše přełožki do čěšćiny a pólšćiny su móžne. W lěće 2015 wozjewjena hra je projekt Załožby za serbski lud.


Młodźina slědźi 2019

Pod hesłom „Prašej so!" je so cyłoněmske wubědźowanje „Młodźina slědźi 2019" zahajiło. Na wuchodosakskim wurisanju wobdźěli so cyłkownje 60 dorostowych přirodowědomostnikow ze 47 přizjewjenymi projektami. Mjez nimi je tež 15 šulerkow a šulerjow z Budyskeho wokrjesa - na přikład z Budyšina, Rakec a Łutow.


Prózdne kasy w Krušwicy

Deficit w swójskich kasach gmejny Krušwicy pola Mužakowa je tajki wulki, zo njeje hižo jednanja kmana. Nětko ma eksterne předewzaće hospodarski plan přepytować a pruwować, kak móže gmejna dołh wotbyć. W nowembrje hakle běchu wobydlerjo přećiwo fuziji z městom Mužakowom hłosowali. Gmejna Krušwica bě so nadźijała, zo w padźe zjednoćenja wjace pjenjez wot Sakskeho knježerstwa dóstanje.

posledni raz aktualizowane: 18. hodownika 2018, 16:30 hodź.