Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Budyšin: Nowa serbska moda

Wot serbskich narodnych drastow inspirěrowana moda je wotnětka w Serbskim muzeju w Budyšinje widźeć. Wosebitu wustajeńcu "Sorbian Street Style" su wčera na połnej žurli muzeja wotewrili. Nawodnica Serbskeho muzeja, Christina Boguszowa: "Štož by mi wažne było, je, zo začuće za tutu ideju so skrući. Tute elementy z narodneje drasty, kiž su jara powabliwe, pisane, rjane, zmysłapołne - zo so tute dalewjedu, do našeho dźensnišeho dnja transportuja. Zo to njewostanje w křini zamknjene a zo to nichtó wjac njewidźi. Nawopak, to dyrbi do ludźi, to bych sej přała."


Choćebuz: Žadanja Serbskeho sejma

Serbski sejm je so z lisćinu žadanjow na strony wobroćił, kiž w Sakskej a Braniborskej wo přichodnymaj koalicijomaj jednaja. Mjez druhim žada sej sejm, zo měłoj přichodnej krajnej knježerstwje jón připóznać a statne zrěčenje za kulturnu a kubłansku awtonomiju Serbow přihotować. Nimo toho měła Domowina w Sakskej po přikładźe Braniborskeje prawo skorženja dóstać. W radiju a telewiziji měł stat cyłodnjowski serbskorěčny program zapłaćić.


Bukecy: Prěni Nazymski koncert lěta

Lětuša sezona Nazymskich koncertow je zahajena. W Bukecach je wčera na derje wobsadźenej žurli wjesneje hospody Chór Lipa publikum zahorił. Dalše Nazymske koncerty rjada Załožby za serbski lud su w přichodnych tydźenjach mjez druhim w Njebjelčicach, Wulkich Zdźarach a Radworju.


Hórki: Wulki turněr konjaceho sporta

Stotki přihladowarjow su kónc tydźenja turněr mnohostronskeho jěchanja w Hórkach dožiwili. Na 140 jěcharjow je so mjez druhim wo titul sakskeho mištra w mnohostronskim jěchanju prócowało. Z Pančanskeho towarstwa móžeše wosebje Bobkec jěcharska swójba tójšto prědnich městnow wobsadźić. Najspěšniši zapřah bě wony Antonijusa Škody z Wotrowa.


Serbin: Swjedźeń potomnikow wupućowarjow

W texaskim Serbinje su so wčera potomnicy serbskich wupućowarjow na swój 31. swjedźeń "Wendish Fest" zetkali. Wón zahaji so rano z kemšemi w jendźelskej a němskej rěči. Pozdźišo předstajichu wjesne wašnja a warichu tak mjenowany "serbski wobjed". K tomu zapiska čěska dujerska kapała, kotrejež hudźbnicy su potomnicy čěskich wupućowarjow. Hinak hač zwjetša w zašłych lětach njebě sej lětsa žana łužiska skupina do Ameriki dojěła.


Radwor: Chór Meja zwučuja za jubilej

Radworski chór Meja přihotuje swoju róčnicu załoženja před 125 lětami. Kónc tydźenja běchu spěwarjo we Wostrowcu w probowym lěhwje, w kotrymž intensiwnje zwučowachu. Kantor a wučer Jurij Słodeńk bě w januarje 1895 Meju załožił. Jubilej woswjeći chór z koncertomaj klětu spočatk januara w Radworju.

posledni raz aktualizowane: 23. požnjenca 2019, 05:20 hodź.