Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


50 lět Zdźěrjanska cyrkej

W Zdźěri su wčera na poswjećenje swojeje cyrkwje před 50 lětami spominali. Dopołdnišim kemšam ze starobiskom Reineltom a Radworskim fararjom Jakubašom přizamkny so wosadny swjedźeń. Na nim wobdźěli so wjace hač 400 ludźi. W šěsćdźesatych lětach běše sej wosada z bróžnje a hródźe swójsku cyrkej wutwariła. Při tym běchu ju wšitke serbske katolske wosady a tež mnozy ewangelscy křesćenjo podpěrali. Po smjerći fararja Pawoła Kmjeća w lěće 2005 přirjadowa so Zdźěrjanska wosada Radworskej.


Skulptury a klanki w Serbskim muzeju

Budyski Serbski muzej je wčera nowu wosebitu wustajeńcu wotewrěł. Pod hesłom "Dźěl wote mnje" pokazuje tam Regina Herrmannowa skulptury a klanki. Je to jubilejna wustajeńca składnostnje 70. narodnin wuměłče. Pokazka je hač do srjedź oktobra widźeć. W přewodźacym programje poskićuje muzej wjacore wodźenja a dźěłarničku.


Mjezynarodny kongres Slawistow

Na mjezynarodnym kongresu Slawistow w Běłohrodźe so wot dźensnišeho tež třo rěčespytnicy z Budyskeho Serbskeho instituta wobdźěla. Mjez druhim porěči tam dr. Jana Šołćina wo serbskej rěčnej politice. W lěće 1955 bu w Běłohrodźe Mjezynarodny komitej slawistow załoženy. Jeho hłowny zaměr je tež dźensa spěchowanje mjezynarodnych kooperacijow slawistow.


Twarske dźěła na Žitnych wikach

W Budyšinje zwuporjedźa wot dźensnišeho Žitne wiki. Potrjechi to areal z běłymi platami, kotrež maja so znowa skrućić abo wuměnić. Kaž měšćanski zarjad zdźěli, so twarske dźěła na pěškow jenož z blakami wuskutkuja. Tež tydźenske wiki štwórtk po zwučenym wašnju budu. Dźěła na Žitnych wikach maja hač do pjatka trać.


Lěhwo młodych wobornikow

Młodźinska wohnjowa wobora Ralbicy-Róžant je kónc tydźenja swoje kóždolětne stanowanske lěhwo přewjedła. Wot pjatka wječora hač do wčera dopołdnja je so na nim 18 dźěći a młodostnych mjez dźesać a 18 lětami wobdźěliło. Sobotu mějachu cyłodnjowski wulět z gumijowymi čołmami po Sprjewi, započejo w Nowym Měsće nad Sprjewju, wotkal su dwanaće kilometrow do sewjera padlowali. Wčera je so camp ze zhromadnej snědanju a wottwarom stanow zakónčił.

posledni raz aktualizowane: 20. žnjenca 2018, 14:10 hodź.