Powěsće Serbskeho rozhłosa


Brunica: Žadataj sej přiměrjenje strukturnych pomocow

Jeli so z wudobywanjom brunicy hižo 2030 přestanje, potom dyrbjeli so tež pomocy za strukturnu změnu přiměrić. To žadataj sej sakska zapósłanča Zwjazkoweho sejma Caren Lay wot Lěwicy a jeje braniborski kolega Christian Görke. Pomocy měli so na jadrowe potrjechene kónčiny koncentrować, EU-pjenjezy njesměli so přiličić, a dotalne předewzaća dyrbja so pospěšić. Jako wosebje fatalne mjenujetej pomałosć při wutwarje kolijow. Wot 19 infrastrukturnych kolijowych projektow strukturneje změny połojcu njejsu hišće planować započeli, tamne so hakle po 2030 zwoprawdźeć hodźa, rěka w zhromadnym stejišću.


Kamjenc/Smječkecy: Bratstwo swj. Bosćana so dźakuje

Bratstwo Swjateho Bosćana, cyrkwinske towarstwo z Chrósćic, je so srjedu w Kamjencu a Smječkecach pola hladarjow, chorobnych sotrow a lěkarjow za spore dźěło w času pandemije podźakowało. Za to přepodachu dźakne pismo a mały pjenježny dar. Tutón je mysleny jako přidawk za swjedźeń, wulět abo hinaše zhromadne wočerstwjenje, tak rěčnik towarstwa Jurij Špitank. Štwórtk swjeća w Chróšćan wosadźe Swjateho Bosćana. Dźakować chcedźa so tež dalšim wosadnym, kiž jako mediciniski personal dźěłaja.


Rakecy: Nowosće z gmejnskeje rady

W Rakečanskej gmejnje bydleše kónc decembra 3.399 ludźi, štož je 16 mjenje hač lěto do toho. Kaž wjesnjanosta Swen Nowotny srjedu gmejnskej radźe zdźěli, je drje loni wjac ludźi do Rakec přićahnyło (115) hač preč ćahnyło (89). To pak njezměni ničo na woteběracej ličbje wobydlerstwa, dokelž je w Rakečanskej gmejnje w samsnym času 44 ludźi wjac zemrěło hač so narodźiło. Tuž cyłkowna ličba wobydlerjow dale woteběra.


Radwor: Statistika wobydlerstwa

W Radworju je wjesnjanostka Madeleine Rentschowa srjedu gmejnsku radu tohorunja wo wuwiću wobydlerstwa informowała. Tam pak je situacija tuchwilu poměrnje stabilna. Kónc lěta bydleše w Radworskej gmejnje 3.144 ludźi - runje telko kaž před dwěmaj lětomaj. Runje tak kaž w Rakecach pak je loni tež w Radworskej gmejnje tójšto wjac ludźi zemrěło hač so narodźiło. Nimo toho wobzamkny gmejnska rada, swojej Serbskej wyšej šuli za 27.300 eurow 23 tak mjenowanych mini-PC-jow kupić.


Worklecy: "Moja serbska kniha" ze šulerjemi

28 šulerjow šesteho lětnika Serbskeje wyšeje šule "Michał Hórnik" Worklecy dźěła wotnětka zhromadnje na swójskej knize wo powěsćach a legendach w swojej wokolinje. Srjedu staj sobudźěłaćerjej Ludoweho nakładnistwa Domowina zhromadnje ze šulerjemi a fachowymaj wučerjomaj projekt "Moja serbska kniha" zahajiłoj. Je to třeći króć, zo LND tajki projekt ze šulerjemi přewjedźe.


Wubědźowanje: Najrjeńše jutrowne jejka pytane

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu pyta zaso za najrjeńšimi jutrownymi jejkami. Wotedać móža so kolekcije, kiž pokazaja znate techniki z tradicionelnymi mustrami a kotrež su z tradicionelnymi gratami zhotowjene. Kónc zapodaća je 4. měrca. Dobyćerske kolekcije so pozdźišo wustaja. Je to mjeztym 69. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dorosćenych.