Powěsće Serbskeho rozhłosa

02. nalětnika 2024, 10:35 hodź.


Łužica: Narcisy, fijałki, kropački - nalěćo wotuća

Zahrodnistwa w Budyšinje, Holešowje a w tójšto dalšich rostlinarnjach a wobchodach předawaja wotnětka zaso nalětnje kwětki kaž macoški, kropački, fijałki a wšitke cyblowe družiny kaž narcisy, tulpy a hyacinty. Miłe temperatury w tutym tydźenju su so tež w Pěčkec zahrodnistwje w Holešowje wo to postarali, zo su kwětki derje narostli. Na 2.000 kwadratnych metrach plahuja tam zažne nalětnje kwětki. Spokojom je tež Marjana Dittrichowa – wot přichodneho tydźenja předawa wona w Ralbicach wulki sortiment nalětnich kwětkow. Mějićelka wobchoda “Kostrjanc" liči z tym, – tež hladajo na lětuše zažne jutry – zo ludźo w přichodnym tydźenju z wosadźenjom swójbnych rowow na kěrchowje započnu.


Budyšin: Kniha wo małych a wulkich serbskich huslach

“Serbske husle" – tak rěka kniha hudźbneho wědomostnika dr. Petra Kaliny, kotraž je nětko wušła w Małym rjedźe Serbskeho instituta. W předležacej studiji so wulke a małe serbske husle wobšěrnje přepytuja a do konteksta europskich ludowych instrumentow zarjaduja. Čitar zeznaje tež twarcow, hudźbnikow a zběraćelow serbskich huslow a zeznajomi so tak z hač dotal mało přeslědźenym dźělom serbskich hudźbnych stawiznow. Awtor knihi, dr. Petr Kalina, je wědomostny sobudźěłaćer na instituće za hudźbnu wědomosć a na instituće za slawistiku Masarykoweje uniwersity w Brnje. Knižna premjera budźe 10. měrca w Budyšinje.


Budyšin: Za wjetšu widźomnosć a kedźbnosć žonow

Z wotewrjenjom wustajeńcy "Rjekowki kaž my" su so pjatk we Wojerecach 4. akcijne dny za žony zahajili. Z pomocu filmowych wječorkow, čitanjow, dźěłarničkow, dźiwadłowych předstajenjow a dalšich zarjadowanjow chcedźa iniciatorki a iniciatorojo wjace kedźbnosće za žony zbudźić a na jich wažnu poziciju na wšitkich runinach w swójbje a towaršnosći. Z mjezynarodnym "Equal Pay Day" w přichodnym tydźenju, ma so na zdźěla wulke rozdźěle a njesprawnosć pokazać, kiž knježi we wysokosći zasłužby mjez žonami a mužemi. Akcijne dny za žony, kiž traja do kónca měsaca, organizowachu Budyska žónska iniciatiwa, dźěłarnistwo DGB wuchodna Sakska a Budyski Krajnoradny zarjad.


EUROPEADA: Treningowe lěhwo wotprajene

Treningowe lěhwo serbskich koparkow, kiž bě tutón kónc tydźenja planowane, je wotprajene. To zdźěli managerka serbskich sportowčow Franciska Hellnerowa. Přećiwnik je wotprajił. Tohodla so njewudani tajke přewjesć, wona dale zdźěli. Zdobom steja přichodne terminy za koparki: 18. meje hraja přećiwo Hlinowcej testowu hru, kónc meje maja zakónčace treningowe lěhwo w Choćebuzu. 28. junija so potom Europeada w nahraničnej kónčinje Němska/Danska zahaji.


Hórki: 5. stacija grand prixa w dwójnej hłójčce

Michał Wowčer z Kozarc je dobyćer pjateje stacije Serbskeho Grandprixa w dwójneje hłójčce. Dohromady sedźachu pjatk na Smolic statoku w Hórkach, 39 hrajerjow za blidami. Přichodna budźe w Delanach. Wobdźělnicy su dohromady po sydom wjeskach ducy.