Koreng, Bogna
prawa za wobrazy: MDR

Moderatorka: Bogna Korjeńkowa

02. nalětnika 2011, 08:08 hodź.

Bogna Korjeńkowa njeje jenož moderatorka WUHLADKA, zdobom nawjeduje wona Budyske studijo rozhłosa. Wosebje lubi so jej při tym, zo čakaja nimale wšědnje nowe wužadanja na nju …

Što dokładnje činju …

Sym nawodnica MDR-studija w Budyšinje a zdobom za wšo zamołwita, štož so w SERBSKIM ROZHŁOSU (nje)stawa. Zo njebych praksu pozabyła, moderěruju telewizijny magacin WUHLADKO a zestajam tón abo tamny přinošk.

Mój lětnik …

1965

Hdźe sym wotrostła, hdźe bydlu dźensa …

 • wotrostła sym w Radworju
 • dźensa bydlu w Pančicach

Moje wukubłanje/studij …

 • diplomowa germanistka

Mój puć k rozhłosej …

 • 1992 jako swobodna žurnalistka w SERBSKIM ROZHŁOSU, bjez toho zo prawje wědźach, što mje wočakuje a što scyła sama wočakuju
 • lěto pozdźišo dźěłach za němski rozhłós a wot 1996 tež za telewizijne wusyłanje Sachsenspiegel

Što so mi na mojim dźěle lubi …

 • nimale wšědnje nowe wužadanje
 • zo zeznaju nimale wšědnje nowych ludźi
 • zo nawuknych ze wšelakimi ludźimi tež wobchadźeć
 • zo mam přistup, dokal njebych hewak ženje přišła
 • zo mje dźěło wšědnje wužada
 • zo njeje žadyn dźeń kaž druhi
 • zo njeje mi ženje wostudło
 • zo mam hobersku zamołwitosć
 • dyrbju so druhdy, ryzy słužbnje, z wěcami zaběrać, wo kotrychž tydźeń do toho hišće ničo njewědźach, tak wostanu dušinje fit

Što činju w swojim swobodnym času najradšo …

 • čitać
 • so z přećelemi schadźować
 • meble restawrować