Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 15. awgusta 2007 Ossie - Wessie

18. smažnika 2008, 07:28 hodź.

Druhdy namakaja rěčespytnicy hakle po někotrych lětach spokojace rozrisanja za leksikaliske prašenja. Přikład za to je porik słowow "Ossie" – a "Wessie", kotryž je nastał w lětach po politiskej změnje. W rěčnej praksy wužiwamy požčonce, rěčimy – tam a sem tež jara emocionalnje - wo "ossijach" a wo "wessijach", a wobaj ekwiwalentaj stej tež w słowniku moderneje leksiki zapisanej. Tež w poslednim čisle "Rozhlada" čitachmy tekst wo "wesimudračkach". W tajkim ironiskim padźe zda so přewzaće cuzeje leksiki być najlěpša strategija.
Neutralne leksikaliske wopisowanje "ze zapadnych resp. z nowych zwjazkowych krajow pochadźacy čłowjek" je drje prawe, ale z perspektiwy rěčneje ekonomije njespokojace rozrisanje. Njedawno pak słyšach w zjawnym přednošku wědomostnika pomjenowanje, kotrež zbudźi we mni wony "aha-efekt". Kolega přednošowaše wo "zapadniku" X.Y.
"Zapadnik" a wotpowědnje tež "wuchodnik" stej so z pomocu sufiksa "-nik" wutworiłoj. Mjenowany słowotwórbny typ je tež dźensa hišće produktiwny, přikłady kaž "zarjadnik", "dołžnik", "zastojnik" tole potwjerdźuja. Potajkim móžetej neutralnej słowje "zapadnik" a "wuchodnik" požčonce narunać.
Haj, druhdy so tež problemy noweje leksiki hakle pozdźišo na cyle jednore wašnje rozrisaja.