Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 25.09.2007 Što je "Roma-Rad" do kolesa?

W Budyskej chorowni mějachu njedawno dźeń wotewrjenych duri, mjez druhim tež w porodnej klinice. Tam pokazowachu zajimcam najnowše techniske wudobyća. K nim słušeše tež aparat, kiž rěka němsce Roma-Rad. Do serbšćiny přenjese so to w nowinskej powěsći jako "koleso Roma". Je to prawje tworjeny wotpowědnik?
Za wotmołwu dyrbju najprjedy wuslědźić, kak je k němskemu mjenu dóšło a što te słowo scyła woznamjenja. Internet je tu wuběrne žórło informacijow. Tam zhonich, zo jedna so připrawu, do kotrejež so žona při porodźe sydnje, potajkim wo družinu porodneho stoła. Tón je integrowany do konstrukcije z dweju wulkeju kolesow a hodźi so wšelako nachilić. Wupada kusk kaž tajki treningowy nastroj za kosmonawtow. Wunamakał je tutón aparat w dźewjećdźesatych lětach 20. lětstotka Paul Degen, šwicarski moler a rězbar. Prěnje dźěćo, kiž narodźi so w tym kolesu, bě Degenowa dźowka Roma – a po njej ma wone swoje mjeno. Tuž měło snano serbsce prawje rěkać "porodne koleso Romy" abo "Romine porodne koleso" abo hišće lěpje prosće "porodne koleso" – wšak žane druhe tajke koleso njeeksistuje. A tak tež hnydom wěmy, wo čo so jedna, hdyž tele słowo zasłyšimy.