Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 23.04.2008 Ličbniki: Třista a štyrista

18. nalětnika 2009, 11:32 hodź.

Chcu so dźensa hišće raz serbskim ličbnikam přiwobroćić – tónkróć ma hić wo tři a štyri. Kaž so zda, knježi tójšto njewěstosće, w kajkej formje ma z nimi ličene słowo stać. Dale a husćišo słyšu –wosebje pola młódšich ludźi – wjazby typa tři fenkow abo štyri minutow, haj samo tři stow a štyri stow. Ličene słowo staja so tu potajkim do formy genitiwa plurala, z typiskej kóncowku –ow. To wšak je bohuskorženo wopak – tutu formu móžemy jenož zasadźić, hdyž wjazamy słowo z ličbnikom pjeć abo hišće wyšim: pjeć awtow, šěsć kwětkow a wězo tež sydom stow. Z ličbnikomaj tři a štyri pak zwjazamy słowo cyle jednorje w nominatiwje plurala, připódla prajene – runje kaž w němčinje. Prawje ma potajkim rěkać tři fenki, štyri minuty abo mjeńšiny, a wězo tež tři sta a štyri sta. Runje wopisany typ zmylkow wšak mje překwapja, dokelž znaju sama tež nawopačnu tendencu – mjenujcy wjazby typa pjeć fenki, šěsć minuty.
Njech je kaž chce, rěčny kućik njesmě trać ani pjeć minutow, ani tři abo štyri minuty, ale maksimalnje dwě minuće – a tuž was nětko na pokoj wostaju.