Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 10.06.2009 zły, dobry, złonjedobry

"Njebjer mi to za zło" je rjany serbski wobrot. Napřećiwny woznam k słowu zło je dobro. Prajimy na přikład, zo so něchtó na dobro serbstwa zasadźuje. Adjektiwiskej wurazaj stej dobry a zły. W negaciji njepraji so njezły, ale nic zły, njedobry wšak so wužiwa. Tak čitamy w dźěćacej knize, zo "běchu so šulerjo we wučbje wo dobrych a njedobrych wuskutkach telewizije rozmołwjeli". W kombinaciji znajemy słowo złonjedobry. W słowniku steji, zo rěka němski wotpowědnik "der Leibhaftige". W serbšćinje słyšach sady kaž "Wón přismali kaž złonjedobry" abo "wón da so do njeho kaž złonjedobry" – potajkim w zmysle kaž kołwrótny, přepjaty, njekontrolowany. By-li ja z awtom přismaliła, bychu mje wobkedźbowarjo jako "złonjedobru" posudźowali. Substantiwisce móhli potajkim tež wuraz złonjedobry za němsce "Verrückter" abo – kaž w Kralowym słowniku steji – "Taugenichts" wužiwać.
Wróćo pak k słowam zło a dobro. Njebjerće mi tuž za zło, zo sym snadź přewjele teoretizowała, to wšak bě na dobro našeje rěče.