Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 14.10.2020 Rěčny kućik - Pusteblume


Löwenzahn mit Biene
prawa za wobrazy: Colourbox

Pusteblume - a serbsce?

Njedawno docpě nas w Serbskim instituće naprašowanje, kak rěka serbsce "Pusteblume". W němčinje mamy wjacore wurazy, kiž su zdźěla regionalnje abo stilistisce rozdźělne: "Löwenzahn", "Kuhblume" abo tež "Butterblume" - serbsce prajimy mlóč. Hdyž su mlóče překćěte, změnja swoju formu na kulu podobne hłójčki, na kotrychž wisaja lětace symješka. Dźěći smjerćrady na tute hłójčki duja a potom symješka wotleća - a tole mjenujemy potom němsce "Pusteblume". Serbsce dyrbimy to skerje wopisać jako překćěwacy/překćěty mlóč abo překćěta mlóčowa hłójčka. W dwuzwjazkowym słowniku podata mejska róža wustupuje w digitalnym tekstowym korpusu hornjoserbšćiny jenož dwójce, ale awtor njeje měnił překćěty mlóč, ale něšto cyle druhe. Kak pak by było z wotwodźenku dujawka. Zakład je werb duć; motiwacija za tutón kompaktny wotpowědnik dujawka je podobnje kaž w němčinje, tuž by snano šansu měł, so w serbšćinje zadomić. Ale snano maće Wy, lubi připosłucharjo, hinaši originelny namjet, kak móhli tym překćětym mlóčam abo dujawkam serbsce prajić?

Dr. Anja Pohončowa