Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, 17.02.2021 Rěčny kućik - něšto zdźělićEin Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - něšto zdźělić

Sće tež hižo raz dóstali sobuzdźělenku a abo je wam, lubi posłucharjo, chcył něchtó něšto sobuzdźělić? Zwěsćimy tu wliw němčiny, a tak je sobuzdźělenka nastała jako posłowny přełožk němskeho substantiwa "die Mitteilung" a werb sobuzdźělić po němskim "jemandem etwas mitteilen". Wobě formje stej w němsko-hotnjoserbskim słowniku zapisanej a tam jako zestarjenej markěrowanej. Njejstej tuž wopačnej, ale su lěpše hornjoserbske wotpowědniki, w kotrychž so bjezposrědny wliw němskeje rěče njewotbłyšćuje. Chcemy-li na př. někomu wěstu informaciju sposrědkować, potom móžemy prajić, zo je to zdźělenka abo tež wozjewjenje. Předzłóžka "sobu" je we woběmaj přikładomaj zbytna - móžu na přikład prajić, zo sym wam runje něšto zdźěliła. A w přikładźe němskeho wobrota "er ist sehr mitteilungsbedürftig" bych serbsce prajiła, zo ma něchtó wulku zdźělensku potrjebu - abo jednorje, zo je něchtó powědaty, a ironisce, zo je bledźaty, žwantorjaty abo plapotaty

dr. Jana Šołćina

________________

Tule móžeće sej awdijo tež hišće raz naposkać:

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 17. Februar 2021 | 08:13 Uhr