Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, dnja 08.12.2021 Rěčny kućik - pokutna dań

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - pokutna dań

Zlutniwosć wobhladuje so tež dźensa hišće jako pozitiwna čłowjeska kajkosć, a hižo naši prjedownicy znajachu serbske přisłowo: „Lutuj doniž maš“. W nowšim času pak je so w tutym zwisku wutworiło nowe pomjenowanje, kotrež ma skerje negatiwny podzynk, mjenujcy słowo: „Strafzins“ resp. „Strafzinsen“. Po zmysle zestajenki ma so potajkim něchtó pochłostać za to, zo je (pře)wjele pjenjez nalutował. Jako synonymaj wužiwatej so tež němskej pomjenowani „Negativzins“ abo „Verwahrentgelt“. A serbsce? Žadyn z mjenowanych přikładow so w dotal eksistowacych dwurěčnych słownikach njejewi. Ekwiwalentow němskich zestajenkow ze słowom „Straf-“ pak je dosć, a tak móžemy prajić, zo sej banka za wěstu sumu nalutowanych pjenjez pokutnu dań abo tež chłostansku dań žada. Tež twórbje negatiwna dań abo dań za chowanje pjenjez by kóždy Serb rozumił. Haj wšak, znajemy tež prajidmo, zo w zjawnosći wo pjenjezach njerěči, ale w tutym padźe měješe tematika pjenjezow mojeho dźesnišeho kućika leksikaliski pozadk!

dr. Jana Šołćina

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
2 mjeń.

srj 08.12.2021 08:40hodź. 01:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1903188.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm