Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 03.07.2013 Doppelkopf

Kartyhraće njeje jenož za dźěći witana wotměna, ale tež za dorosćenych. Doma wšak hrajemy z dźěćimi zwjetša mau-mau, rommé abo kwartet. Mužojo porno tomu najradšo škotuja abo „Doppelkopf“ hraja. Kak tutej hrě serbsce prajimy? W dwuzwjazkowym słowniku namakamy pod hesłom „Doppelkopf“ serbskej wotpowědnikaj „dwuhłowa“ a „dwojohłowa“. Njeje pak cyle jasne, hač poćahuje so tole tež na kartowu hru abo jenož na někajku postawu z dwěmaj hłowomaj. Tak čitamy w knize Jurja Kocha „Nawrót sonow” wo dwuhłowowym Triglawje. Serbski wotpowědnik za kartowu hru „Doppelkopf” pak prawdźepodobnje serbsce njerěka dwuhłowa abo dwojohłowa, ale „dwójna hłójčka”, znajmjeńša mi tole kolegina wobkrući a namakach tutón wuraz tež wjacore razy w Serbskich Nowinach. Njeje njewšědnje, zo wužiwamy w serbšćinje pomjeńšowacu formu, hdyž wustupuje substantiw w přenjesenym zmysle, potajkim „hłójčka”: Hrajemy dwójnu hłójčku. A kak mjenujemy serbsce „Doppelkopfturnier”? Z rěčneje strony najlěpše rozrisanje by było po mojim měnjenju „dwuhłójčkowy turněr“ abo „dwójnohłójčkowy turněr“.