Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 27.04.2016 Zakoń čistoty (piwa)

Zakoń čistoty (piwa)

Njewěm, hač wy, lubi słucharjo, rady piwo pijeće. Tematika dokoławokoło piwa pak je zajimawa - tež za rěčny kućik. Swójbne mjeno Piwarc je dokład za to, zo su naši słowjanscy prjedownicy sami piwo warili. A tež dalše pomjenowanja kaž na př. piwnica, němsce "der Bierkeller", kotraž so dźensa jako skrótšena forma pinca wužiwa, abo tež piwarnja "die Bierbrauerei" wony fakt potwjerdźuja. Tematika je tež tohodla relewantna, dokelž woswjećimy lětsa pjećstoty jubilej formulowanja zakonja, kiž zaruči w Němskej kwalitu piwa, němsce: "das deutsche Reinheitsgebot". Tež serbski rozhłós wo tym rozprawja. Móžemy prajić, zo je zakoń čistoty piwa abo předpis čistoty hižo w lěće 1516 - tehdy za Bajersku - předpisał, zo smědźa so za warjenje piwa jenož woda, chmjel - a po nowšich předpisach z 20. lětstotka słód, němsce "Malz" a droždźe wužiwać, kotrychž skutkowanje tehdy w 16. lětstotku hišće rozumili njeběchu. Wony zakoń čistoty piwa abo předpis čistoty garantuje tuž kwalitu, kotruž sej lubowarjo piwa resp. piwka zawěsće waža.