Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 21.12.2016 Glühbier

Glühwein
prawa za wobrazy: colourbox.com

Po hodownych wikach dundajo je zawěsće tež wam napadnyło, kelko najwšelakorišich družinow horcych napojow je mjez tym na předań. Horce wino, němsce „Glühwein", so z rozdźělnych družinow wina zhotowja, mjez druhim z jabłukoweho wina abo tež z płodow aronije. Štóž je na Budyskich Wjacławskich wikach był, je so snano nowej družinje napojow dźiwał, kotraž rěka němsce „Glühbier". Za tutu z Belgiskeje pochadźacu specialitu wužiwa so ćmowe piwo - dodawaja so měd, cymt, anis, himbjer - tež ingwer mjenowany - a wotwisnje wot recepta - wišnjowa abo oranžowa brěčka. Bychmy tuž serbsce móhli prajić, zo pijemy horce piwo. Tu pak někotryžkuli hnydom na to mysli, zo so tež nazymnjenje z pomocu zwohrěwaneho piwa kurěruje. Tuž bychmy móhli pomjenowanje dale specifikować a prajić, zo smy na hodownych wikach pili zymske horce piwo, za kotrež je mjeztym hižo tójšto receptow w interneće k dispoziji. Přeju wam, lubi słucharjo, tuž měrne a wjesołe hody - wšojedne, hač je z horcym winom, horcym piwom - abo tež bjez alkohola woswjećiće!