Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 13.09.2017 Maksim Gorki

Maxim-Gorki-Theater

W Berlinje je znate dźiwadło, kiž mjenuje so Maxim-Gorki-Theater. Njedawno je mi w nowinach nadpadnyło, zo je z přełožkom tutoho mjena do serbšćiny problem zwjazany. Tak čitach na jednym boku cyle prawje wo dźiwadle Maksima Gorkeho, w samsnym teksće pak jewješe so tež pomjenowanje Maksima Gorkowe dźiwadło. Z mjenowaneju formow akceptuju jenož prěnju z njeju. Tuta forma - dźiwadło Maksima Gorkeho - wobkedźbuje, zo ma swójbne mjeno Gorki strukturu adjektiwa - kaž hórki, a tuž dóstanje wone tež formu adjektiwa w genitiwje: Gorkeho. Skłonjowanje tajkich mjenow po mustrje adjektiwow - Gorki, Gorkeho, Gorkemu, z Gorkim so tuchwilu pod wliwom druhich słowjanskich rěčow w serbšćinje jara šěri. W druhim přełožku wužiwa so wotwodźenka z přiwěškom ~owy, kiž signalizuje wobsydstwo abo přisłušnosć. Tola wona so w serbšćinje njewotwodźuje wot adjektiwa, ale wot substantiwa. Mjeno Gorki zadźerži so potajkim kaž Ćišinski - a kaž nimamy w Serbach žanu Ćišinskowu šulu, ale šulu Ćišinskeho, tak njechodźa Berlinjenjo do Maksima Gorkoweho dźiwadła, ale do dźiwadła Maksima Gorkeho.