Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 06.10.2017 Fake News

Fake News

W nowym wudaću němskeho Dudena je 5000 nowych zapřijećow, štož pokaza na razantne wuwiće słownistwa. Mjez nowymi leksemami je tež z jendźelšćiny pochadźacy wuraz "Fake News". Wězo zaběra rěčespytnikow prašenje, hač dyrbjał so do hornjo-serbšćiny přewzać abo hač njeměli za serbskim wopisowanjom wuraza pytać. Pomjenowanje "Fake News" wužiwa so za wopačne a fingěrowane nowinki, kaž so wone zaměrnje w socialnych medijach rozšěrjeja. W Jendźelsko-hornjoserbskim šulskim słowniku přełoži so substantiw "fake" z falšowanku, falšowanjom abo tež ze słowom imitacija, štož pak so w kontekstach bóle na sfalšowanje produktow wěstych markow poćahuje. Za adjektiwisku formu stej w słowniku zapisanaj wotpowědnikaj njeprawy a falšowany. Tež werbalnje móžemy prajić, zo je sej něchtó něšto wumyslił, zo něchtó njewěrnosće do swěta trubi abo zo chce nam něchtó něšto napowědać. Tuž so wšitcy nadźijamy, zo su w serbskich medijach podate informacije derje rešeršowane a prawe, zo njejsu to "Fake News", abo tež wopačne, fingěrowane abo sfalšowane powěsće.