Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 21.03.2012 hotelier abo hotelownik? bankier abo bankownik?

W Serbskich Nowinach steješe w nastawku wo twarje noweho hotela, zo njeje tamnišim hosćencarjam a hotelownikam nowa konkurenca luba. Witam wužiwanje pomjenowanja hotelownik. Čehodla?

Słowo hotelownik njeje w dwuzwjazkowym Němsko-hornjoserbskim słowniku zapisane, tam namakamy serbski ekwiwalent hotelier, štož wězo „nobl“ klinči. Přełožk pokaza na cuzy, tu francoski, pochad sufiksa němskeho wuchadneho słowa „Hotelier“, kotryž je so tež do hornjo­serbšćiny dóstał. Słowa kaž hotelier abo tež bankier so tuž w serbšćinje akceptuja a wužiwaja, signal cuzosće pak so dale wobchowa. W Němsko-hornjoserbskim słowniku noweje leksiki je so dodał ekwiwalent hotelownik, dokelž maja substantiwy na -ik abo -nik w našej rěči tradiciju, myslu na přikład na pomjenowanja kaž muzejownik, zastojnik abo tež wobchodnik. Njezadźiwa tuž, zo je wosebje wjele přikładow wopisowaneho typa w Rězakowym słowniku: tam stej Parlamentarier hišće sejmownik a mějićel kofejownje kofejownik. Čehodla potajkim nic dźensa tworić nowe słowa po staroznatym wašnju?