Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 19.03.2014 „Dobrowólnica“

FSJ-nik – tuta wotwodźenka skrótšenki je so w zašłych lětach w hornjoserbšćinje etablěrowała, a wona pomjenuje dobrowólnu słužbu wukonjaceho młodeho čłowjeka. Njedawno pak čitach w konfesionelnym serbskim časopisu zajimawu rozprawu wo młodej žonje, kotraž bě w Israelu na dobrowólnej słužbje, a wona so tam mjenowaše „dobrowólnica“. Čehodla nic? Z perspektiwy rěčneje ekonomije je wone krótke pomjenowanje bjezdwěla lěpše rozrisanje hač na př. dołhe „dobrowólnu słužbu wukonjaca“. W Němsko-hornjoserbskim słowniku stej zapisanej formje „dobrowólnik“ a „dobrowólnica“, ale w serbskich tekstach žónska forma dotal frekwentowana njebě. Bychmy móhli wuraz bóle specifikować a dodać, zo je něchtó „dobrowólnik a dźěła na polu kultury, ekologije “, abo tež, zo je „něchtó dobrowólnica a dźěła w socialnym wobłuku“. Wotwodźence „dobrowólnik“ resp. dobrowólnica“ čerpatej tuž kreatiwnje z arsenala serbskich słowotwórbnych srědkow.