Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 31.12.2014 Zawrěć a wočinić

Fkk am See
prawa za wobrazy: DRA

W nowinach sym jónu čitała nadpismo: Muzej zašo zawrěje. Tajka formulacija je w serbšćinje njedospołna. Je to posłowny wotpowědnik němskeho „Das Museum schließt früher“. Při tym pak so njewobkedźbuje wosebitosć serbskeho werba „zawrěć“, kotryž žada sej w sadźe přeco dopjelnjenje přez objekt: muzej zawrěje swoje durje, domownik zawrěje muzej. Jeli chcemy stworić sadu bjez objekta, přidamy w serbšćinje słowčko „so“: Muzej so jutře zašo zawrěje. Runje tak je pola werba začinić, ale tež pola werbow z napřećiwnym woznamom wotewrić abo wočinić. Direktor wotewri wustajeńcu, předawarka wočini wobchod, ale wobchod wočini so rano wosmich. Tak pokazuja poriki typa zawrěć a so zawrěć abo wočinić a so wočinić, zo kryje so w němskim schließen abo öffnen dwoji woznam, a serbšćina žada sej tu eksaktniše zwuraznjenje. Swój rěčny kućik pak nětko njezawrěju, ale jón radšo zakónču, a pokazam z tym na hišće dalši, přenjeseny woznam němskeho werba schließen.